Ανακοίνωση για Άρδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                 

Αυτοτελές Τμήμα                                                    

Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

Δ/νση: Μουζάκι, Τ.Κ. 43060           

Πληροφορίες: Φ. Καλλιάρα

                        Ε. Κράβαρη                 

Τηλέφ:24453-50125

           2445350125                                               

ΦΑΞ   :24453-50120                                             

                                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

 

Μουζάκι      05-12-2018

Αρ. Πρωτ.:  9892

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει όλους τους καλλιεργητές που αρδεύουν από Δημοτικό Αρδευτικό Δίκτυο του Δήμου Μουζακίου ότι:

 

Για να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) από το έτος 2019 θα πρέπει για κάθε αρδευόμενο αγροτεμάχιο υποχρεωτικά να υποβάλλουν Βεβαίωση Άρδευσης του αγροτεμαχίου  του παρόχου-φορέα άρδευσης δηλαδή του  Δήμου Μουζακίου.

 

 Προκειμένου οι αρδευόμενοι από Δημοτικό Αρδευτικό Δίκτυο του Δήμου Μουζακίου να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση θα πρέπει μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019 να προσκομίσουν στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου:

 

Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής τους για τα αγροτεμάχια που αρδεύουν. Ο αριθμός αναδασμού κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά.

 

Για τους αρδευόμενους που αρδεύουν αγροτεμάχια εκτός αναδασμού θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία της έκτασης των αγροτεμαχίων (Συμβόλαιο, Ε9, κλπ).

 

Αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός αρδευτικού Δικτύου αλλά έχουν ξηρικές καλλιέργειες και δεν αρδεύονται επί του παρόντος θα πρέπει να δηλωθούν ως εντός δικτύου με ξηρική καλλιέργεια για να μπορούν μελλοντικά αν αρδευτούν να λάβουν Βεβαίωση Άρδευσης.

Σας γνωρίζουμε ότι οποίος δεν υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση δεν θα λάβει Βεβαίωση Άρδευσης από τον Δήμο Μουζακίου με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την υποβολή της Δήλωσης ΟΣΔΕ Έτους 2019.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ