Μελέτη με τίτλο: «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαπουρνιά της Κτηματικής Περιφέρειας της Τ.Κ. Μαγούλας της Δ.Ε. Παμίσου του Δήμου Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας»

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                              

Αυτοτελές Τμήμα                                                    

Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

Δ/νση: Μουζάκι, Τ.Κ. 43060  

Πληροφορίες: Φ. Καλλιάρα                  

Τηλέφ:24453-50125                                                 

ΦΑΞ   :24453-50120                                               

                                                                                

 

 

 

Μουζάκι      14-1-2019

Αρ. Πρωτ.:    390

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4014/2011(ΦΕΚ Α’ 209/21-09-2011) και όπως διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την  παρ.1 εδάφιο 40 του άρθρου 377 του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ανακοινώνει ότι:

 

Κατατέθηκε στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου, η Μελέτη με τίτλο: «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαπουρνιά της Κτηματικής Περιφέρειας της Τ.Κ. Μαγούλας της Δ.Ε. Παμίσου του Δήμου Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας» η οποία περιλαμβάνει την κατηγορία μελέτης, Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Έρευνες και Μελέτες.

 

Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν από τον μελετητή ΣΕΓΓΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, Γεωλόγο- Msc Περιβαλλοντολόγο με έδρα την Λάρισα.

 

Η Μελέτη διατίθεται στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου (πληροφορίες : Φωτεινή Καλλιάρα, Ευαγγελία Κράβαρη, τηλ. 24453-50125-50126) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου.

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  Α/Α

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑΡΑ

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ