Δημοσίευση πίνακα συμβάσεων προς ανάθεση

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μουζακίου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση των παρακάτω συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Α/Α

Κ.Α ΠΡΟΥΠ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

1

69-7331.0.002

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού

220.000,00

2

30-7326.1.056

Κατασκευή υποδομών ορεινών οικισμών Δ.Ε Μουζακίου

115.304,75