ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι: 22/12/10

Αρ. Πρωτ:

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου, Ν. Καρδίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 3.204.150,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3669/2008, και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

Δήμος Μουζακίου, Μουζάκι Ν. Καρδίτσας, Ταχ.Κωδ.: 43060, Τηλ.: 2445350121, Fax: 2445350120, e-mail: v.foukas@mouzaki.gr, Πληροφορίες: Kος Βασίλειος Φούκας.

 

Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση

Αριθ. προκήρυξης στην Ε.Ε. : 2010/S 207-316023 της 23-10-2010.

διορθωση αρχικων ορων προκηρυξησ :

Με την παρούσα διορθώνονται οι ακόλουθοι όροι της αρχικής προκήρυξης:

 

1. προϋποθεσεισ συμμετοχησ :

A.5 Την μελέτη προσφοράς που θα υποβάλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, καθώς και την μελέτη εφαρμογής που θα υποβάλει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της συμβάσεως θα εκπονήσουν γραφεία μελετών, ή συμπράξεις γραφείων μελετών ή συμπράξεις μελετητών που θα έχουν σε ισχύ τις παρακάτω κατηγορίες και τάξεις πτυχίων:

α. Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία:

· ΣΤΑΤΙΚΑ (κατηγορία 8) Γ' τάξεως και άνω

· ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (κατηγορία 9) Γ' τάξεως και άνω

· ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κατηγορία 13) Γ' τάξεως και άνω

· ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ (κατηγορία 18) Β΄ τάξεως και άνω

 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

3. Προθεσμία ληξησ τησ προθεσμιασ παραλαβής των προσφορών : 15η-02-2011 και ώρα 10:00 στον Δήμο Μουζακίου, Μουζάκι Ν. Καρδίτσας.

4. Ημερομηνία αποστολής της παρουσασ Προκήρυξης στην Ε.Ε.: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 22/12/2010.

 

 

Με εντολή Δημάρχου

 

 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ