ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                   Μουζάκι 25/2/ 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε.  6973999400
2.    Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο 6976222617
3.    Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο 6977236367
4.    Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο  6978183664
5.    Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο  6973779177
6.    Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο 6973535270
7.    Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο 6978183628

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (2) Μαρτίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Περί εγκρίσεως των Πρακτικών εκμίσθωσης των αριθμ.26-27-35 κατ/των της Δημοτικής αγοράς
•    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των αριθμ. 6-7-8-9 κατ/των της Δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων
•    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Καναλίων
•    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία αναψυκτηρίου Τ.Κ. Φαναρίου
•    Ορισμός Δικαστικού επιμελητή

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός

Ορισμός εκπροσώπου στην συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Μουζάκι 24 Φεβρουαρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                             Αρ. Πρωτ. 2818
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Πληροφορίες:Μούντζια Ουρανία
Τηλ: 2445350136
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου στην συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (άρθρο 76 Ν.3852/2010)

Σύμφωνα με το άρθρο 76  του Ν.3852/2010:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Επειδή πρέπει να οριστούν τα μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, το συντομότερο δυνατό, σας καλούμε να προτείνετε με σχετικό έγγραφό σας, προς το Δήμο μας, τον εκπρόσωπο του φορέα σας, εντός 10 ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Ο Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    23 Φεβρουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 2α  Μαρτίου  2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Τσατσούλα Αποστόλου Τ.Κ. Ελληνοκάστρου
•    Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Μίχου Γεωργίου Τ.Κ. Αγναντερού
•    Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Κουτρώτσιου Παναγιώτη Τ.Κ. Αγναντερού
•    Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Σακκά Βασιλείου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου
•    Περί δημιουργίας χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ στη οδό Θεσσαλίας

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός

Να μην καταργηθεί το Ειρηνοδικείο Μουζακίου


Επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Καστανίδη

Η μία κατάργηση διαδέχεται την άλλη για τους περιφερειακούς Δήμους της χώρας μας, καθώς μετά τη δρομολογούμενη κατάργηση του ΙΚΑ και της ΔΟΥ Μουζακίου τώρα σειρά έχει το Ειρηνοδικείο της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει γίνει ήδη πρόταση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου και εξυπηρέτηση των κατοίκων από το αντίστοιχο της Καρδίτσας και εξ’ αυτού του λόγου ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό κ. Καστανίδη με κοινοποίηση στους τοπικούς κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους.
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Σε αναστάτωση βρίσκεται η τοπική κοινωνία της περιοχής του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Αργιθέας, μετά από πληροφορίες, πως επίκειται κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου
Η προοπτική αυτή αποτελεί μια ακόμη  δυσάρεστη εξέλιξη για την ευρύτερη  περιοχή του Δήμου Μουζακίου  αλλά και της ορεινής Αργιθέας και σίγουρα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απαξίωση της υπαίθρου  .
Το Ειρηνοδικείο διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δικαστικών αναγκών ενός μεγάλου πληθυσμού 30.000 και πλέον κατοίκων, καθώς εξυπηρετεί πέρα από το Δήμο Μουζακίου και τους κατοίκους της απομακρυσμένης και ορεινής περιοχής της Αργιθέας.
Πιθανή κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου θα αναγκάζει καθημερινά δεκάδες δημότες του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Αργιθέας να εξυπηρετούνται στη Καρδίτσα με προφανή την οικονομική επιβάρυνσή τους και την απώλεια χρόνου από τη μετακίνησή τους. Η επιβάρυνση θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τους πολίτες των ορεινών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας και  της Αργιθέας που θα αναγκάζονται να καλύπτουν αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων και σε δύσβατο οδικό δίκτυο προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας
Εκτίμησή μας είναι πως η κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της περιφέρειάς μας και σίγουρα δεν συμβάλει στην ουσιαστική μετεξέλιξη του Δήμου Μουζακίου σε τοπικό κυβερνείο όπως ευαγγελιζόταν η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε το όλο ζήτημα με τη δέουσα ευαισθησία και προσοχή που απαιτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής μας (ορεινή, δύσβατη, μεγάλη έκταση, δύσκολο οδικό δίκτυο κλπ).»

Ο Δήμαρχος
Γιώργος Κωτσός

 

Δυναμικές κινητοποιήσεις από τους μαθητές της Μαγούλας

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις έχουν κατέλθει οι μαθητές του Γυμνασίου και των Λυκειακών τάξεων της Μαγούλας εν όψει της πιθανολογούμενης συγχώνευσης και κατάργησης των σχολείων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
Χθες οι μαθητές έκλεισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας το σχολείο και στη συνέχεια με πορεία και πανό φωνάζοντας συνθήματα κατά της κατάργησης των σχολείων προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας Μουζακίου.
Το παρών στην κινητοποίηση έδωσε και ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός, ο οποίος ανακοίνωσε στους μαθητές και τους παρευρισκόμενους  γονείς πως δεν συμφωνεί με το φημολογούμενο κλείσιμο σχολείων κάτι που εγγράφως το διαμήνυσε ήδη στο Υπουργείο Παιδείας.
Παρόντες στη χθεσινή κινητοποίηση ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φροξυλιάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θύμιος Πολυμερόπουλος, οι πρόεδροι Τ.Δ. Μαγούλας κ. Καρδιτσιώτης, Κρανιάς κ. Κοτρώτσιος, Ριζοβουνίου κ. Θεοχάρης, Μαγουλίτσας κ. Σπανός πολλοί κάτοικοι και πλήθος μαθητών.
Στο μεταξύ σήμερα το πρωί στις 10 οι μαθητές και οι δημότες του Αγναντερού κλείνουν συμβολικά την επαρχιακή οδό Καρδίτσα Τρίκαλα ως διαμαρτυρία για το επικείμενο κλείσιμο του Γυμνασίου Αγναντερού.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                     Μουζάκι  21 - 02- 2011
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                       Αριθ. Πρωτ:  2611        
Πληροφορίες: Μούντζια Ουρανία
τηλ. 24453-50136
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,
2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.
Έδρες τους                                                                                                                    

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα  19:00   μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1    Συγχωνεύσεις-  καταργήσεις σχολείων
Εισηγητής: Δήμαρχος
2    Ψήφιση κανονισμού διαβούλευσης
Εισηγητής: Δήμαρχος
3    Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΕΝ.Κ.Ε.Κ.Α.Κ.
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
4    Εκλογή εκπροσώπων για το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων Ν. Καρδίτσας
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
5    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Δημοτικών Κοινοτήτων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
6    Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο των Τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
7    Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
8    Έγκριση της αριθμ. 3/2011 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου και ορισμός του Δήμου ως Εγγυητή για τη σύναψη Δανείου
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
9    Περί ανάθεσης της Τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διαδικασίες εκπόνησης του επιχειρησιακού Πραγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος δράσης του Δήμου Μουζακίου, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 3852/2010.
Εισηγητής: Δήμαρχος
10    Περί ανάθεσης της Τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο προσαρμογής των Ν.Π.Δ.Δ. και των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων του Δήμου Μουζακίου, στις απαιτήσεις του Ν. 3852/2010.
Εισηγητής: Δήμαρχος
11    Περί τεχνικής υποστήριξης για τη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών Οπωροκηπευτικών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουζακίου και Κοινωνική Διαβούλευση για τη λειτουργία της αγοράς τοπικών προϊόντων
Εισηγητής: Τσιρογιάννη Φανή
12    Περί διαγραφής χρέους λόγω εσφαλμένης μεταφοράς στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου
Εισηγητής: Μπλέτσας Αναστάσιος
13    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Παμίσου».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
14    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
15    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Ριζοβουνίου».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
16    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων του Δημαρχείου».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
17    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσ. Δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγναντερού».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
18    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τουαλετών του Δημ. Σχολείου του ΤΔ Κρανέας».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
19    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικών δρόμων ΤΔ Μαγούλας».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
20    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων ΤΔ Αγναντερού».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
21    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
22    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση ΔΔ Αγναντερού και ΤΔ Κρανέας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
23    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση σχολείου Μοναστηρίου Οξυάς»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
24    Μίσθωση καταστημάτων 6,7,8 της Δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
25    Εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τοπική Κοινότητα Καναλίων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
26    Περί Πρόωρης λύσης της μίσθωσης του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ριζοβουνίου αρ.1 στη θέση «Βαρκά» του Θεοχάρη Δημητρίου του Βασιλείου.
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
27    Διοργάνωση Εθνικής Γιορτής 25 Μαρτίου
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
28    Διοργάνωση εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας
Εισηγητής: Κωνσταντάκος ΣωκράτηςΟ  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κοινοποίηση:
1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                         Φροξυλιάς Βάϊος
4) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου
Ημερίδα με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Μουζακίου

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Μουζακίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Γονείς και μαθητές παρακολούθησαν τις σχετικές εισηγήσεις, από την υπεύθυνη του γραφείου ΚΕΣΥΠ Ν. Καρδίτσας κα. Τσιούντου Νατάσα και τη συνεργάτιδά της κα Κατσιγιάννη Ελένη.


Με μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής, τόνισαν τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αξιολογούνται και να σταθμίζονται, κυρίως από τους μαθητές, για την επιλογή των σχολών προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών εξετάσεων και γενικά στην επιλογή του επαγγέλματος κάθε νέου.


Ο χαρακτήρας, οι δεξιότητες, τα πρότυπα κάθε ατόμου ξεχωριστά και δυναμικές των επαγγελμάτων, θεωρήθηκαν ως τα κυρίαρχα στοιχεία που πρέπει να καθορίζουν τις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων από τους νέους, μετά το τέλος της βασικής τους εκπαίδευσης.
Σε πολλά σημεία της εκδήλωσης οι γονείς διατύπωσαν ερωτήσεις , απορίες και σκέψεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και διεξήχθη μια γόνιμη συζήτηση.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, κλιμάκιο από τη Σχολή Μονίμων Αξιωματικών που εδρεύει στα Τρίκαλα , παρέλαβε τη σκυτάλη της ενημέρωσης.


Παρουσίασαν στους μαθητές στοιχεία από το επάγγελμα του στρατιωτικού. Τονίστηκαν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του επαγγέλματος και της διάρκειας των σπουδών στις στρατιωτικές σχολές.
Σε πολλά σημεία της ενημέρωσης, διευκρινίστηκε προς τους μαθητές η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού για τις στρατιωτικές σχολές και επισημάνθηκαν τα ιδιαίτερα σημεία που χρειάζονται προσοχή.
Στο τέλος της εκδήλωσης παραδόθηκαν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οι βαθμοί για το 1ο τετράμηνο του σχολικού έτους.

 

 

Συνάντηση με τα 15μελή των Γυμνασίων και Λυκείων είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Συνάντηση με τα 15μελή των δύο Γυμνασίων, του Λυκείου και του ΕΠΑΛ που εδρεύουν στο Μουζάκι, είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός που υποδέχθηκε τους μαθητές στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το μαθητικό δημοτικό συμβούλιο για το οποίο ο Δήμαρχος κ. Κωτσός κάλεσε τα 15μελή να ενημερώσουν το σύνολο των συμμαθητών τους και παράλληλα να συμμετάσχουν ενεργά σ’ αυτό.
«Επιθυμούμε την ενεργή και όχι τυπική σας συμμετοχή στο μαθητικό δημοτικό μας συμβούλιο, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου, μέσα από το οποίο θα προκύψουν θέσεις και απόψεις που θα είναι χρήσιμες και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο» επεσήμανε ο Δήμαρχος κ. Κωτσός.
Ο κ. Κωτσός αφού άκουσε τις επισημάνσεις των μαθητών τους τόνισε ότι οι απόψεις της μαθητιώσας νεολαίας είναι πολύ σημαντικές για τον ίδιο, αλλά και για το δημοτικό συμβούλιο, καθώς οι μαθητές αποτελούν τους αυριανούς πολίτες και είναι σημαντικό να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι θελήσεις και οι σκέψεις τους.

 

 

Εισήγηση του Δημάρχου Μουζακίου και προέδρου της ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας Γιώργου Κωτσού στην εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Παλαμά με θέμα "Εμπειρία του Δήμου Μουζακίου στη εφαρμογή του προγράμματος LEADER"
Ο πρώην Δήμος Μουζακίου ήταν ένας από τους 21 ΟΤΑ του Νομού Καρδίτσας που προέκυψαν από το νόμο 2535/97. Αποτελούνταν από 14 Δημοτικά Διαμερίσματα με έδρα την Κωμόπολη του Μουζακίου που ήταν Δήμος (ένας από τους 4 του Ν. Καρδίτσας) και πριν τις αναγκαστικές συνενώσεις.
Ιστορικά το Μουζάκι ήταν κοινωνικό, εμπορικό, πολιτιστικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό κέντρο μια ευρύτερης περιοχής, αυτής του σημερινού Δήμου Μουζακίου, της περιοχής της Αργιθέας και ενός σημαντικού τμήματος της περιοχής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, όπως και ενός τμήματος του σημερινού Δήμου Ιθώμης.
Αυτόν το ρόλο κυρίως ευνόησε η στρατηγική  γεωγραφική θέση του Μουζακίου, καθώς  είναι η πύλη από τον κάμπο και τα αστικά κέντρα προς την ορεινή περιοχή της Αργιθέας  και της Λίμνης Πλαστήρα, όπως επίσης και η κεντροβαρής του θέση ανάμεσα στα δύο αστικά κέντρα της περιοχής, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.
Η περιοχή Μουζακίου και Αργιθέας, όπως σχεδόν όλη η ύπαιθρος χώρα στην Ελλάδα γνώρισε σημαντική πληθυσμιακή αφαίμαξη, ένεκα της αστυφιλίας που εκδηλώθηκε στη χώρα μας μετά τη δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ουσιαστική ερήμωση των ορεινών χωριών, η γήρανση του πληθυσμού και η ανάπτυξη ενός σημαντικού και καθοριστικού ανθρώπινου δυναμικού της διασποράς σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια και όχι μόνο.
Όταν το 2002 αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου Μουζακίου, (έχοντας και την εμπειρία της διοίκησης του Δήμου Αργιθέας την περίοδο 1999 -2002) αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ενιαία αναπτυξιακή ενότητα με την περιοχή της Αργιθέας, σχεδιάσαμε την ανάπτυξη όλης της περιοχής σε 6 βασικούς πυλώνες
1.     Στον τομέα των υπηρεσιών, δεδομένου ότι το Μουζάκι διαθέτει σημαντικό αριθμό δημόσιων και μη υπηρεσιών που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή
2.     Στον κτηνοτροφικό και αγροτικό τομέα, που αποτελούσαν παραδοσιακές μορφές απασχόλησης του πληθυσμού
3.     Στον τομέα των τροφίμων και των ποτών (γάλα, κρέας, τομάτα, κλπ)
4.     Στον τομέα του ξύλου
5.     Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
6.     Στον τομέα του τουρισμού υπαίθρου
Βάση γι’ αυτό το σχεδιασμό αποτέλεσαν:
1.     Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που εκπόνησε το 1993 η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
2.     Η μελέτη για την εφαρμογή των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER II και LEADER+,  που υλοποίησε ως Ομάδα Τοπικής Δράσης η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
3.     Η μελέτη για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τον Αγροτικό Χώρο με αφορμή τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Γεωργίας της 3ης προγραμματικής περιόδου, που επίσης εκπόνησε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
Το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής βασίστηκε στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων, τεχνογνωσιών και βιοτεχνικών δεξιοτήτων, για την αύξηση τοπικά της προστιθέμενης αξίας, στη βάση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για την ύπαιθρο χώρα και τα τοπικά προϊόντα.
Ένας τέτοιος στόχος μπορούσε να γίνει αποδεκτός από την τοπική κοινωνία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή της στην όλη διαδικασία που περιέγραφε το σχέδιο. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου διατέθηκε ιδιαίτερα σημαντικός χρόνος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, όπως επίσης και στη διασφάλιση της συμμετοχής της στην τελική εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης.
Εξ’ αυτού του λόγου επιλέχθηκαν οι παραδοσιακής εξειδίκευσης κλάδοι του ξύλου λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που προϋπήρχαν, και των κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα κρέας), καθότι η περιοχή όπως προαναφέρθηκε είναι κτηνοτροφική και των ποτών, λόγω της σημαντικής αμπελοκαλλιέργειας και της αυξημένης ζήτησης τοπικών προϊόντων.
Επίσης, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης του Μουζακίου, που είναι το κέντρο τριών ιδιαίτερα ανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών, της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, του Περτουλίου και των Μετεώρων, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερου κάλλους φυσικό περιβάλλον  της περιοχής και της Αργιθέας. δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά Τη φάση του σχεδιασμού στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.
Τέλος, οι πλούσιοι υδάτινοι πόροι και το αυξημένο αιολικό δυναμικό έδιναν τις εγγυήσεις για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή.
Την αναπτυξιακή τροχιά που βιώνει σήμερα η περιοχή την πυροδότησε η αξιοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II, μέσα από την οποία δημιουργήθηκαν οι πρώτες 16 επιχειρήσεις στην περιοχή προϋπολογισμού 2,25 εκατομμύρια Ευρώ.
Αυτές οι επιχειρήσεις αποτέλεσαν τη μαγιά για την αναπτυξιακή έκρηξη που σημειώθηκε κατά την 3η προγραμματική περίοδο, όπου η περιοχή Μουζακίου - Αργιθέας εντάχθηκε στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας που χρηματοδότησαν 20 επιχειρήσεις  προϋπολογισμού 5,35 εκατομμύρια Ευρώ.
Συνολικά, από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν στην περιοχή από το 1996 έως σήμερα ενισχύθηκαν 50 επενδύσεις με επιλέξιμο κόστος 8,08 εκατομμύρια Ευρώ και πραγματικό προϋπολογισμό αυξημένο κατά τουλάχιστον 35-40%.
Σύνολο επενδύσεων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιοχή
Αριθμός επενδύσεων
Προϋπολογισμός
Κ.Π. LEADER II
Δήμος Μουζακίου
15
2.095.004,40
Δήμοι περιοχής Αργιθέας
7
398.796,77
Σύνολο
22
2.493.801,17
ΟΠΑΑΧ (χωρίς δημόσια έργα)
Δήμος Μουζακίου
14
3.443.726,09
Δήμοι περιοχής Αργιθέας
8
1.947.347,83
Σύνολο
22
5.391.073,92
Κ.Π. LEADER+ (σε επικαλυπτόμενες περιοχές)
Δήμος Μουζακίου
4
128.964,14
Δήμοι περιοχής Αργιθέας
2
65.705,24
Σύνολο
6
194.669,38
Δευτερογενής τομέας
Επένδυση
Αριθμός
Προϋπoλογισμός
LEADER II (Β΄ ΚΠΣ)
Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου
3
636.830,52
Επέκταση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου
2
223.822,45
Μονάδα επεξεργασίας κρέατος
1
223.037,42
Επέκταση εργαστηρίου παραδοσιακού λουκάνικου
1
146.735,14
Επέκταση και εκσυγχρονισμός τυροκομείου
2
114.606,02
Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας ζωοτροφών
1
27.292,74
Δημιουργία μονάδας παραγωγής τσίπουρου
1
176.082,17
Σύνολο
11
1.548.406,46
ΟΠΑΑΧ (Γ΄ ΚΠΣ)
Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου
3
1.286.368,04
Ίδρυση βιοτεχνίας σιδηροκατασκευών
1
253.508,00
Επέκταση βιοτεχνίας αλουμινοκατασκευών
1
40.247,85
Σύνολο
5
1.580.123,89
Τριτογενής τομέας
Επένδυση
Αριθμός
Προϋπολογισμός
LEADER II (Β΄ ΚΠΣ)
Πρατήρια υγρών καυσίμων
2
78.473,95
Ίδρυση καταλυμάτων
3
566.397,65
Εκθετήριο – πρατήριο τοπικών προϊόντων
1
54.585,47
Σύνολο
6
699.457,07
ΟΠΑΑΧ (Γ΄ ΚΠΣ)
Κέντρα εστίασης
9
1.636.863,75
Καταλύματα
6
2.129.851,29
Σύνολο
15
3.766.715,04
Παράλληλα πιο δυναμικοί επιχειρηματίες αξιοποίησαν τον Αναπτυξιακό Νόμο και δημιούργησαν αξιόλογες επιχειρήσεις είτε στον τουριστικό τομέα, είτε στον τομέα του γάλακτος, είτε στον τομέα των τροφίμων.
Από τον Αναπτυξιακό Νόμο δημιουργήθηκαν στην περιοχή:
3 Ξενοδοχειακές Μονάδες
1 Τυροκομείο
1 Επιχείρηση παραγωγής μανιταριών
1 Βιομηχανία επεξεργασίας τομάτας
Συνολικά οι επενδύσεις της 3ης προγραμματικής περιόδου στην περιοχή του Μουζακίου, αξιοποίησαν το σύνολο  των χρηματοδοτικών  προγραμμάτων (LEADER, ΟΠΑΑΧ, Αναπτυξιακό Νόμο, προγράμματα του ΥΠΑΝ, του ΕΟΜΜΕΧ κλπ) αγγίζουν τα 50 εκατομμύρια Ευρώ.
Στον κρίσιμο τομέα των ΑΠΕ κατ΄ αρχήν δημιουργήθηκε το μικρό Υδροηλεκτρικό της Βατσουνιάς, δυναμικότητας 0,7 ΜW, που λειτουργεί με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, όπου ο Δήμος Μουζακίου έχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές έχει δρομολογηθεί στο Δήμο Μουζακίου η υλοποίηση ενός εκ των μεγαλυτέρων Αιολικών Πάρκων της χώρας  δυναμικότητας 33 ΜW, μία επένδυση που θα ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.
Παράλληλα ο Δήμος Μουζακίου έχει έτοιμες μελέτες για την ανάπτυξη τριών μικρών υδροηλεκτρικών, ενώ σημαντική είναι η κινητικότητα και πολλών ιδιωτών που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τόσο το υδάτινο, όσο και το αιολικό δυναμικό της περιοχής μας.
Εδώ να σημειώσουμε τη μελέτη που έχει έτοιμη ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με την Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας και αφορά την ανάπτυξη χιονοδρομικού κέντρου στο Βουνό Καράβα, όπου η χιονοκάλυψη είναι ιδιαίτερα καλής ποιότητας και σε μεγάλη διάρκεια του χρόνου. Οι κλίσεις του βουνού επιτρέπουν την ανάπτυξη μίας πίστας ολυμπιακών προδιαγραφών και πολλών μεσαίων και αρχαρίων. Στόχος των δύο ΟΤΑ είναι να βγούμε με διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές για την υλοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου καθότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί πλέον τέτοιου είδους δράσεις.
Ο ρόλος της διασποράς
Οι μετανάστες (5.500 χωρίς να υπολογισθούν τα εξωγενή μέλη των οικογενειών τους) είναι οργανωμένοι σε κοινότητες και πολιτιστικούς συλλόγους με έδρα τον τόπο διαμονής τους σε όλα σχεδόν τα μικρο-μεσαία αστικά  κέντρα της Θεσσαλίας, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα. Επίσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 500 περίπου κάτοικοι έχουν μεταναστεύσει την περίοδο (1955-1970) για ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Γερμανία.
Οι σύλλογοί τους είναι επίσημα αναγνωρισμένοι, διατηρούν σχολές και ομάδες γύρω από την τοπική παράδοση, οργανώνουν γιορτές και εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν την περιοχή καταγωγής τους όπου διατηρούν γη και σπίτι. Η επαφή τους με το Μουζάκι είναι στενή λόγω των συγγενών που διαμένουν εκεί αλλά και της κεντρικής θέσης του για όποιον επισκεφθεί τα ορεινά χωριά καταγωγής του. Ένα τμήμα (2500 κάτ.) του φερόμενου ως μόνιμου ορεινού πληθυσμού κατοικεί στο Μουζάκι τους χειμερινούς μήνες, αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ διασποράς, ορεινών χωριών και αγροτικού κέντρου. Ο πληθυσμός αυτός συχνάζει στα «δικά του» καφενεία τα οποία λειτουργούν ως σημεία ανταλλαγής πληροφοριών, συνάντησης με τη διασπορά, διασύνδεσης των πελατών (διασπορά) με τους τοπικούς επιχειρηματίες, επαφής με την ΑΝ.ΚΑ και τις Δημοτικές Αρχές.
Μετανάστευση
Νέες εγκαταστάσεις
Σύνολο
Ομάδες ηλικιών
0-18
19-64
65 +
Ελλάδα
4.815
Επιστροφή μεταναστών
329
13
104
212
Εξωτερικό
436
Άλλων περιοχών
142
2
140
0
Σύνολο
5.251
Σύνολο
471
15
244
212
Ο Δήμος συμβάλλει επίσης, στη συνοχή. Ο Δήμαρχος εκφράζει και εκπροσωπεί και τον ορεινής καταγωγής πληθυσμό που διαμένει στο Μουζάκι και έμμεσα, τα ορεινά χωριά τους που βρίσκονται εκτός του νέου Δήμου. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχέδια που αφορούν το Μουζάκι και την ορεινή ενδοχώρα. Ο Δήμαρχος εκπροσωπώντας τους ορεινούς της μικρής πόλης, προσέδωσε σ’ αυτή την συμβολική περιοχή την πολιτική λειτουργία που το διοικητικό σύστημα δεν έκανε, ενισχύοντας την τοπική αλληλεγγύη και συνοχή του.
Αναφορικά με την ανάπτυξη της περιοχής Μουζακίου Αργιθέας σ’ αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να δανειστώ τα συμπεράσματα  που αποτυπώνει στη σχετική του μελέτη ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Γούσιος:
«Η ανάπτυξη του Μουζακίου και της περιοχής του, βασίστηκε σε μια θαυμαστή συνδυασμένη αξιοποίηση των στενών σχέσεων, της ταυτότητας και του ανθρώπινου δυναμικού μιας τοπικής κοινωνίας, μπρος των σύγχρονων διακυβευμάτων (όπως η κίνηση προς την ύπαιθρο, η ποιότητα κτλ), κινητοποιούμενη μέσα και έξω του νέου θεσμικού, διοικητικού και πολιτικού πλαισίου το οποίο διέπει όλο και περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ του τοπικού επιπέδου και των υπερκείμενων κλιμακίων.
Αποτέλεσμα αυτής της «κίνησης», συνιστά πριν απ’ όλα η ενίσχυση αυτής της «ιστορικής» περιοχής η οποία μετατράπηκε σε περιοχή ταυτότητας χάρη στην οποία, το αγροτικό κέντρο του ξαναβρίσκει τον ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ της ορεινής ενδοχώρας και των αστικών αγορών σε μια νέα βάση: α) επανασυνδέει τις σχέσεις του με την ορεινή ενδοχώρα μέσω της αξιοποίησής της περισσότερο ως χώρος κατανάλωσης, β) ελέγχει μέσω άτυπων δικτύων τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις του φαινομένου β’ κατοικίας και τις αξιοποιεί τοπικά, γ) διευρύνει την καταναλωτική αγορά του  στο σύνολο της περιφέρειας με τη βοήθεια της διασποράς του, της τοπικής διακυβέρνησης και της αξιοποίησης των πιο προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις δυνατότητές της προγραμμάτων τύπου LEADER. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σύστημα-δίκτυο το οποίο επιχειρεί μέσα και πέρα από τα όρια του ιστορικού territoire. Αυτή η εξέλιξη είναι διπλά ωφέλιμη για την περιοχή: ενισχύει τους κοινωνικο-πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ διασποράς και της «ιστορικής περιοχής», προσδίδοντάς τους και οικονομική διάσταση.
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αναδεικνύει η περιοχή του Μουζακίου Αργιθέας στηρίζονται στη δύναμη και στη συνεκτικότητα αυτών των ίδιων δεσμών και ιδιαίτερα στην δύναμη του αισθήματος καταγωγής, τα οποία τροφοδοτούν την αλληλεγγύη στο εσωτερικό δικτύων οικονομικών στόχων. Στην περίπτωση αυτή, το ζητούμενο από την τοπική διαδικασία αειφορικής ανάπτυξης είναι αυτοί οι δεσμοί και τα δίκτυα να διατηρήσουν τη δύναμή τους και την αποτελεσματικότητά τους και στο μέλλον.
Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε, ότι στην περίπτωση του Μουζακίου το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι η οικονομική ενσωμάτωση της διασποράς συνέβαλλε στην ενίσχυση και προπαντός στη συνεχή (αειφόρο) αναπαραγωγή των δεσμών και των σχέσεών της με την περιοχή και συνεπώς, της ίδιας της ταυτότητάς του. Η εξέλιξη αυτή που ανατροφοδοτεί την τοπική συνοχή, αλληλεγγύη και δικτύωση αποτελεί την ουσιαστική προστιθέμενη αξία της περιοχής, εφ’ όσον εξασφαλίζει μια αειφορική διαδικασία αναπαραγωγής και συσσώρευσης του κοινωνικο-πολιτισμικού κεφαλαίου του. Οι φορείς της τοπικής διακυβέρνησης έχοντας συνειδητοποιήσει την εμβέλεια αυτού του κεφαλαίου, όντας οι ίδιοι στοιχεία του, συμβάλλουν όλο και πιο ενεργά στην όσμωση μεταξύ των άτυπων και ενσωματωμένων δυναμικών. Η αξιοποίηση και η αναπαραγωγή αυτής της ζωτικότητας του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής ταυτότητας επιτρέπουν πράγματι, στους τοπικούς επιχειρηματίες να ενισχύσουν την ικανότητά  για αναπαραγωγή και μετασχηματισμού, του χώρου και της κοινωνικότητας, ενώ στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, να επιχειρήσει μια ανάπτυξη έξω από την ιεραρχία που βασίζεται στις γενικές αρχές εμπνεόμενες από το μοντέλο κέντρο-περιφέρειας (Di Meo).
Όμως, από τώρα και στο εξής, το πιο σημαντικό γι’ αυτή την περιοχή-δίκτυο, είναι να διασφαλίσει τις ενδογενείς ικανότητές του αναγέννησης, καινοτομίας και εξέλιξης. Η εξασφάλιση της συνοχής γίνεται στρατηγικός στόχος εφ’ όσον είναι αυτή η οποία μπορεί να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της οποίας λαμβάνει την υπόστασή της η σχέση της οποίας ο ρόλος αναδεικνύεται θεμελιώδης γι’ αυτή την σχεσιακή οικονομία του Μουζακίου. (Zaoual).
Το παράδειγμα του Μουζακίου έρχεται να μετριάσει τη γενική θεωρία σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, τείνουν να εξαλείψουν κάθε χωρική πρωτοτυπία, δείχνοντας καθαρά πως η κοινωνία του συμβάλλει μέσω των σχέσεών και των δικτύων της στην ανασύνθεση των συστημάτων.»

Τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ κ. Κωτσό επισκέφθηκε το Δ.Σ. του Συνδέσμου Εργοληπτών Καρδίτσας

Τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας και Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Κωτσό επισκέφθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Νομού μας και συζήτησε μαζί του μία σειρά από θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργολήπτες δημοσίων έργων.
Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Σ.Ε.Δ.Ε.Ν. Καρδίτσας κ. Μπαρμπούτης αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα  όπου θα πρέπει οι νέοι Δήμοι να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είναι η απογραφή των έργων που είναι σε εκκρεμότητα, η σύνταξη και έγκριση των προϋπολογισμών  το συντομότερο δυνατό, η τακτοποίηση παλαιών οφειλών κλπ.
Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πληρότητα και πιστότητα των μελετών που εκπονούνται, ώστε αν αποφεύγονται οι αποκλίσεις κατά την υλοποίηση των έργων που κοστίζουν τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Παράλληλα επεσήμανε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται πριν την δημοπράτηση των έργων σημαντικές παράμετροι όπως:
•    η πλήρης χρηματοδότηση
•    οι σχετικές αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές, οικοδομικές, αρχαιολογίες κλπ)
•    η τακτοποίηση των απαλλοτριώσεων
•    η εξασφάλιση θέσεων λήψης αδρανών υλικών
•    η εξασφάλιση θέσεων εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής.
Ακόμη ο κ. Μπαρμπούτης εξέφρασε την αντίθεση του Συνδέσμου Εργοληπτών στα έργα με αυτεπιστασία όπως και στα έργα με απευθείας ανάθεση.
Ειδική αναφορά έγινε στην καθυστέρηση υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στην αρνητική εξέλιξη με τα έργα του ΘΗΣΕΑ, όπως επίσης και με το πάγωμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που οδηγούν στη συρρίκνωση του κλάδου και πολλούς εργολήπτες σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση.
Τέλος ο κ. Μπαρμπούτης ανακοίνωσε την διοργάνωση πανελλήνιου συνεδρίου των Εργοληπτών στην Καρδίτσα, σημειώνοντας ότι θα αποτελέσει σημαντικό γεγονός για το Νομό μας.
Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ κ. Κωτσός αποκάλεσε τους εργολήπτες βασικούς και καθοριστικούς συνεργάτες των Δημάρχων καθώς από την καλή συνεργασία των δύο πλευρών εξαρτάται η παραγωγή έργου στην τοπική μας κοινωνία και φυσικά η επίλυση προβλημάτων υποδομών κλπ.
«Σ’ ένα μεγάλο βαθμό η επιτυχία ή η αποτυχία των Δημάρχων εξαρτάται από το έργο που παράγουν στο Δήμο τους και εξ’ αυτού του λόγου η συνεργασία με τους εργολήπτες δημοσίων έργων είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη» δήλωσε ο κ. Κωτσός και συνέχισε λέγοντας ότι  η Τοπική Αυτοδιοίκηση, (όπως εξάλλου και η κοινωνία μας γενικότερα) πλήττεται σοβαρά από την κρίση που βιώνει η χώρα μας μ’ αποτέλεσμα οι πόροι της να έχουν μειωθεί σημαντικά.
«Μόνο από την αρνητική εξέλιξη του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ο Νομός έχει χάσει περίπου 10.000.000 ΕΥΡΩ, ενώ σημαντική είναι και η απώλεια από τη μείωση της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ που πήραν οι Δήμοι το 2010 σε σχέση με το 2009. Η πλειοψηφία των Καλλικρατικών Δήμων αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που τορπιλίζουν τη λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Αυτοδιοίκηση χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα» σημείωσε ο κ. Κωτσός
Στο τέλος ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ σημείωσε πως σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.