Ετήσιος Χορός

Ετήσιος Χορός Απανταχού Μουζακιωτών Θεσσαλίας στις 29-1-2011 στο κοσμικό κέντρο Μπάμπης Διεύθυνση Όθωνος 26, στην Κηφιασιά.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6937569027

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι: 22/12/10

Αρ. Πρωτ:

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου, Ν. Καρδίτσας διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 3.204.150,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3669/2008, και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

Δήμος Μουζακίου, Μουζάκι Ν. Καρδίτσας, Ταχ.Κωδ.: 43060, Τηλ.: 2445350121, Fax: 2445350120, e-mail: v.foukas@mouzaki.gr, Πληροφορίες: Kος Βασίλειος Φούκας.

 

Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση

Αριθ. προκήρυξης στην Ε.Ε. : 2010/S 207-316023 της 23-10-2010.

διορθωση αρχικων ορων προκηρυξησ :

Με την παρούσα διορθώνονται οι ακόλουθοι όροι της αρχικής προκήρυξης:

 

1. προϋποθεσεισ συμμετοχησ :

A.5 Την μελέτη προσφοράς που θα υποβάλουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, καθώς και την μελέτη εφαρμογής που θα υποβάλει ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της συμβάσεως θα εκπονήσουν γραφεία μελετών, ή συμπράξεις γραφείων μελετών ή συμπράξεις μελετητών που θα έχουν σε ισχύ τις παρακάτω κατηγορίες και τάξεις πτυχίων:

α. Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία:

· ΣΤΑΤΙΚΑ (κατηγορία 8) Γ' τάξεως και άνω

· ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (κατηγορία 9) Γ' τάξεως και άνω

· ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (κατηγορία 13) Γ' τάξεως και άνω

· ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ (κατηγορία 18) Β΄ τάξεως και άνω

 

 

2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 20.000 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

 

3. Προθεσμία ληξησ τησ προθεσμιασ παραλαβής των προσφορών : 15η-02-2011 και ώρα 10:00 στον Δήμο Μουζακίου, Μουζάκι Ν. Καρδίτσας.

4. Ημερομηνία αποστολής της παρουσασ Προκήρυξης στην Ε.Ε.: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 22/12/2010.

 

 

Με εντολή Δημάρχου

 

 

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Απόφαση Ορισμού των Αντιδημάρχων στο Δήμου Μουζακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι 03 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Απόφαση 1/2011

 

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητας του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.
  3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μουζακίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν Τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μουζακίου με θητεία από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ.Μηνίτσιο Αντώνιο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης.

β) Την παρακολούθηση και εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

ε) Επίσης είναι ο καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

Ø Τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Δημοτικών Έργων και μελετών

Ø Την ευθύνη των Πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου

Ø Τον συντονισμό των μηχανημάτων του Δήμου

Ø Την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Ø Την ευθύνη για τη συντήρηση της Αγροτικής και Δημοτικής Οδοποιίας

2. Τον κ. Στεφανή Θωμά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Παμίσου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

β) Την παρακολούθηση και εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου.

γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου.

δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παμίσου.

ε) Επίσης είναι ο καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

Ø Την ευθύνη της καθημερινότητας του Πολίτη.

Ø Την ευθύνη θεμάτων ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών χώρων

Ø Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών

Ø Την ευθύνη της αισθητικής εμφάνισης, καθαριότητας, της ποιότητας ζωής και της λειτουργίας κάθε δημοτικού χώρου.

Ø Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των προβλημάτων στάθμευσης.

3. Τον κ. Κωνσταντάκο Σωκράτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου.

β) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου.

δ) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου.

ε) Επίσης είναι ο καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

Ø Την ευθύνη παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων του Δήμου και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ø Την ευθύνη για τις προμήθειες του Δήμου

Ø Την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας και την οικονομική παρακολούθηση της Δημοτικής Αγοράς

Ø Την ευθύνη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας των Υπηρεσιών του Δήμου

Ø Την ευθύνη της Διοικητικής μέριμνας των υπηρεσιών του Δήμου

Ø Την ευθύνη για Διοικητικές προσφυγές και δικαστική προστασία

4. Την κ. Τσιρογιάννη Φανή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο για τις παρακάτω σ’ αυτόν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της Αγροτικής Ανάπτυξης και των αγροτικών ζητημάτων του Δήμου

β) Την ευθύνη του συντονισμού της Υπηρεσίας Άρδευσης.

γ) Την παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

δ) Την ευθύνη της Τουριστικής Προβολής του Δήμου.

ε) Την ευθύνη των Δημοσίων σχέσεων του Δήμου και του τομέα των αδελφοποιήσεων

στ) Την ευθύνη υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων

Όλοι οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι:

ü Τελούν Πολιτικούς Γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δήμάρχου

ü Εισηγούνται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

ü Διεξάγουν την αλληλογραφία, εκδίδουν και υπογράφουν βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό τους.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μηνίτσιου Αντωνίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντάκος Σωκράτης, ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Στεφανή Θωμά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντάκος Σωκράτης.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντάκος Σωκράτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχος, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.Μηνίτσιος Αντώνιος.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός

Σύσκεψη για τη φημολογούμενη κατάργηση του ΙΚΑ και της ΔΟΥ στο Μουζάκι

Παρουσία πλήθους δημοτών που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε παρουσία των βουλευτών κ.κ. Θεοχάρη, Τσιάρα και Ταλιαδούρου, του αντιπεριφερειάρχη κ . Τσιάκου και του πολιτευτή κ. Παπά η προγραμματισμένη σύσκεψη που διοργάνωσε ο Δήμος Μουζακίου, σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο Μουζακίου και αφορούσε τη φημολογούμενη κατάργηση του ΙΚΑ και της ΔΟΥ που έχουν έδρα στο Μουζάκι.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός αφού ευχαρίστησε τόσο τους επίσημους καλεσμένους και κυρίως τους πάρα πολλούς δημότες που συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο ανέφερε τα παρακάτω:

«Αφού σας ευχαριστήσω για τη δυναμική σας παρουσία, θέλω να σας κάνω γνωστό ότι συγκεντρωθήκαμε για να συντονίσουμε τη δράση μας, αναφορικά με τη φημολογούμενη κατάργηση του ΙΚΑ και της ΔΟΥ Μουζακίου.

Εκτιμούμε ότι μία τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει άνευ προηγουμένου υποβάθμιση για τον Καλλικρατικό Δήμο Μουζακίου όπως επίσης και για την περιοχή της Αργιθέας, καθώς σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρηματιών θα απομακρυνθούν από την έδρα το Μουζάκι. Το γεγονός αυτό θα επιβαρύνει με κόστος σε χρόνο και χρήμα τους πολίτες και θα λειτουργήσει ανασταλτικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη περίοδο οι ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή ξεπέρασαν τα 50 εκ. ΕΥΡΩ και σ' αυτό συνέβαλε τα μέγιστα το γεγονός ότι στο Μουζάκι υπάρχουν οι περισσότερες εμπλεκόμενες με τους επιχειρηματίες υπηρεσίες. Η απομάκρυνσή τους θα μειώσει το δυναμισμό της περιοχής και σίγουρα θα αποτρέψει πολλούς να επενδύσουν καθώς θα αυξηθούν οι απαιτήσεις σε χρόνο και σε χρήμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν από την εφορία και το ΙΚΑ. Ιδιαίτερα για την απομακρυσμένη περιοχή της Αργιθέας το κόστος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς θα απαιτείται ακόμη και διανυκτέρευση προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες στην Καρδίτσα»

Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο της κατάργησης του ΙΚΑ και της ΔΟΥ στο Μουζάκι εξέφρασαν και οι τρεις παρευρισκόμενοι Βουλευτές, ο Αντιπεριφερειάρχης καθώς και όλοι που συμμετείχαν στη συγκέντρωση. Καταλυτική ήταν η παρέμβαση των συνδικαλιστών των εργαζομένων του ΙΚΑ που επεσήμαναν ότι αν το προσωπικό του ΙΚΑ Μουζακίου αυξηθεί από τα 4 στα 4 άτομα δεν συντρέχει λόγος κατάργησής του.

Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκε η συντονιστική επιτροπή του Δήμου Μουζακίου σε συνεργασία με τους 5 κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους να επιδιώξουν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ώστε να του θέσουν υπ΄ όψιν του τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να ζητήσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των δύο υπηρεσιών.

Ευχές Χριστουγέννων
Ο Δήμαρχος
 
το Δημοτικό Συμβούλιο
 
και οι εργαζόμενοι στο Δήμο Μουζακίου
σας εύχονται
 
 Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά !Σύσκεψη με τον Υφυπουργό κ. Ρόβλια και τους Βουλευτές στο Μουζάκι για ΙΚΑ και ΔΟΥ

Προγραμματίζει ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο για την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου

 

Σε ανοιχτή σύσκεψη καλούν όλους τους φορείς και τους πολίτες, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Ηλίας Γκαραβέλας με θέμα τις επικείμενες εξελίξεις στα θέματα του ΙΚΑ και της ΔΟΥ Μουζακίου. Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ο Υφυπουργός κ. Ρόβλιας, οι Βουλευτές του Νομού μας, ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός και η Γ.Γ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γερακούδη.

Η σύσκεψη, αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, και προγραμματίστηκε μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι κ.κ. Κωτσός και Γκαραβέλας με τους Προϊσταμένους της ΔΟΥ κ. Κατσαρού και ΙΚΑ κ. Σερέτη, όπου ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά μ' αυτές τις δύο υπηρεσίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Μουζακίου κ. Κωτσού όπου ο προϊστάμενος του ΙΚΑ κ. Σερέτης ενημέρωσε πως έχει έρθει έγγραφο της διοίκησης του ΙΚΑ στην αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΙΚΑ Καρδίτσας κ. Μοσχοπούλου όπου ενημερώνουν πως θα κλείσουν 59 από τα 130 υποκαταστήματα του ΙΚΑ σ' όλη τη χώρα και μεταξύ αυτών είναι του Μουζακίου και των Σοφάδων.

Παράλληλα ζητήθηκε από την κ. Μοσχοπούλου έκθεση αναφορικά με τις αποστάσεις των δύο αυτών περιοχών από τα παραμένοντα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια πως θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Σε επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου με την κ. Μοσχοπούλου, η τελευταία τον ενημέρωσε πως έκανε πρόταση στη Διοίκηση του ΙΚΑ να ενισχυθούν μ' έναν υπάλληλο ακόμη τα υποκαταστήματα Μουζακίου και Σοφάδων και να παραμείνουν σε λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Να σημειώσουμε ότι σήμερα στο ΙΚΑ Μουζακίου υπηρετούν 4 υπάλληλοι.

Από την πλευρά του ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Μουζακίου κ. Κατσαρός ενημέρωσε το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου πως δεν υπάρχει τίποτα το επίσημο αναφορικά με την επικείμενη κατάργηση της υπηρεσίας στην οποία σήμερα υπηρετούν 14 υπάλληλοι.

 

Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου έγινε η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Διευρυμένου πλέον Δήμου Μουζακίου, παρουσία του Θεοφιλεστάτου κ. Σεραφείμ.

Επιστολή ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

Προς την κυρία Διευθύντρια ΙΚΑ-Καρδίτσας

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι σχεδιάζετε το κλείσιμο του παραρτήματος ΙΚΑ Μουζακίου. Σας υπενθυμίζουμε ότι το Μουζάκι καλύπτει τις ανάγκες των ασφ/νων και συγχωριανών από πολλά χωριά, τόσο του κάμπου όσο κυρίως ορεινών περιοχών. Η μετακίνηση αυτών στο Μουζάκι γίνετε κυρίως με το ΚΤΕΛ και ΤΑΞΙ, επειδή τα δρομολόγια είναι περιορισμένα ειδικά μετά το μεσημέρι η επιστροφή στα χωριά γίνετε κυρίως με ΤΑΞΙ. Αν το ΙΚΑ κλείσει και αναγκαζόμαστε να πάμε στην Καρδίτσα θα χρειαζόμαστε και πολλές ώρες για την μετακίνηση και παρά πολλά έξοδα.
Πρέπει να ενεργήσετε να μείνει το ΙΚΑ στο Μουζάκι διότι εξυπηρετεί πολύ κόσμο και ένα κλείσει η ταλαιπωρία και τα έξοδα θα είναι τεράστια και η εξυπηρέτηση ανύπαρκτη.
Δυστυχώς είναι κρίμα και άδικο για τον κόσμο που δεν φταίει σε τίποτα.
Θα σας κάνω μια ερώτηση. Αυτή είναι η αποκέντρωση στο να γυρίσει ο λαός στα χωριά του;


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΛΙΑΡΟΣ ΗΛΙΑ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΙΚΑ

 

ΥΓ. ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ

 

Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου

 

Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Διευρυμένου πλέον Δήμου Μουζακίου (Μουζάκι, Ιθώμη, Πάμισος), παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ.κ. Κύριλου.

Να λειτουργεί καθημερινά το ακτινολογικό εργαστήριο στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου

 

Ζητά με επιστολή του ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

Την πλήρη επαναλειτουργία σε καθημερινή βάση, του ακτινολογικού εργαστηρίου του Κέντρου Υγείας Μουζακίου ζητά με επιστολή προς το Διοικητή του Νοσοκομείου Καρδίτσας ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός. Το ακτινολογικό εργαστήριο του Κ.Υ. Μουζακίου δεν λειτουργεί 2-3 ημέρες την εβδομάδα μετά τη μετακίνηση της μοναδικής χειρίστριας στην Καρδίτσα, μ' αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής Μουζακίου και Αργιθέας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που απέστειλε ο Δήμαρχος Μουζακίου στο Διοικητή του Νοσοκομείου και το κοινοποίησε στον Υφυπουργό κ. Ρόβλια και τους Βουλευτές κ.κ. Σαλαγιάννη, Θεοχάρη, Τσιάρα και Ταλιαδούρο είναι το εξής:

«Κύριε Διοικητά

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη μετακίνηση στο Νοσοκομείο Καρδίτσας 2-3 ημέρες εβδομαδιαίως της μοναδικής χειρίστριας ακτινολογικού που υπήρχε στο Κ.Υ. Μουζακίου, , δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα καθημερινής λειτουργίας του εργαστηρίου, μ' αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής Μουζακίου και Αργιθέας.

Σας παρακαλούμε όπως το συντομότερο δυνατό βρεθεί λύση στην απρόσκοπτη καθημερινή επαναλειτουργία του ακτινολογικού εργαστηρίου του Κ.Υ. Μουζακίου διότι η ταλαιπωρία των πολιτών που χρήζουν ανάγκης ακτινογραφίας είναι πολύ μεγάλη, καθώς αναγκάζονται να μετακινούνται στο Νοσοκομείο Καρδίτσας με ότι αυτό συνεπάγεται κυρίως για τους πολίτες της ορεινής Αργιθέας, που ούτως ή άλλως κάνουν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο Μουζάκι.

Με τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει από την πλευρά σας άμεση αντίδραση αναμένουμε τις ενέργειές σας.

 

Με εκτίμηση

Γιώργος Κωτσός

Δήμαρχος Μουζακίου