ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ για το έργο: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Μουζάκι: 11/10/10
Αρ. Πρωτ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Μουζακίου, Μουζάκι, Ταχ.Κωδ.: 43060, Τηλ.: 24453-50121, Fax: 24453-50120, E-mail v.foukas@mouzaki.gr, Πληροφορίες: Kο ΦΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»  και ο τόπος της παροχής το ΜΟΥΖΑΚΙ.
II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:  Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ». Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβάνουν :
  • Προσυμβατικές των έργων εργασίες (κατά τη φάση δημοπράτησης των έργων μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τους Αναδόχους κατασκευής),
  • Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμών των έργων
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 250.344,00€, χωρίς ΦΠΑ
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης:
§  103.266,90 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09
§  103.266,90 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13
§  43.810,20 € για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 18
Διάρκεια της Σύμβασης: 24 μήνες
Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 5.007,00 € (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής  / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και Εθνικούς Πόρους.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. Οι απαιτήσεις για την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 20, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτής αναφέρονται στο άρθρο 21.4.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι  ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα  Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
α) Κατηγορία μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες),                       πτυχίο τάξεως  Γ΄ ή Δ’ ή Ε’
β) Κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων),              πτυχίο τάξεως  Γ’
γ) Κατηγορία μελέτης 18 (Χημικοτεχνικές μελέτες),                                     πτυχίο τάξεως  Γ’
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης,  ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:
-          για την κατηγορία μελέτης 09, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
-          για την κατηγορία μελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,
-          για την κατηγορία μελέτης 18, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)
2. α) Αποτελεσματικότητα της προταθείσας Μεθοδολογίας και β) Οργανωτική αποτελεσματικότητα της προταθείσας Ομάδας Μελέτης (βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 29/11/10 έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 40 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 07/11/10, και ώρα 11:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στον Δήμο Μουζακίου, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1. κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 08/10/10
Μουζάκι, 11/10/2010
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

 

 


Διακήρυξη Έργου: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Μουζάκι 30/09/2010

Αρ. Πρωτοκόλλου:9386

Πληροφορίες   : κ. Κρούπης Νικόλαος

Τηλέφωνο       : 2445350116

FAX                 : 2445350110

e-mail             : n . kroupis@ mouzaki.gr

 

 

 

Ο Δήμος Μουζακίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την πράξη με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»και Υποέργα 1 και 2 με τίτλους αντίστοιχα«Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών» και«Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στοΔημαρχείο Μουζακίου (Καραϊσκάκη 1– 43060),τη                                           Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 και από ώρα 11:00 μμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Το έργο συνολικά έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και συνολικό προϋπολογισμό 51.822,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(42.132,00 ευρώ προ ΦΠΑ 23%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Στόχος του έργου είναι η προσαρμογή και ενοποίηση των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων για να λειτουργήσουν στη νέα Διοικητική Δομή του Καλλικράτειου Δήμου με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του ενιαίου Καλλικράτειου Δήμου και εξυπηρέτηση του πολίτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 ο νέος Δήμος Μουζακίιου αποτελείται από τους Δήμους Παμίσου – Ιθώμης - Μουζακίου με έδρα το Μουζάκι.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Δημαρχείο Μουζακίου (Γραφείο Εισπρακτόρων, Τηλ 2445350134 υπόψη κα. Κωνσταντάκη και 2445350135 υπόψη κ. Μπλέτσα) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορά (στην περίπτωση αυτή όμως ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της). Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.mouzaki.gr.

Τα έξοδα των δημοσιεύσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου. Επίσης θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Καρδίτσας και στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Καρδίτσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 


Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η μουσική βραδιά που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μουζακίου

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Μουζακίου στην κεντρική πλατεία Μουζακίου με το γνωστό συγκρότημα «τα Παιδιά από την Πάτρα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμού «πολιτιστικό καλοκαίρι 2010» και παρά τις μη ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, που διασκέδασαν με τα τραγούδια του λαϊκού συγκροτήματος. Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Οργανισμού Σοφία Τόλια ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου και τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και τόνισε πως ο Πολιτιστικός Οργανισμός κάθε καλοκαίρι τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων, που στόχο έχουν να φέρουν τους δημότες κοντά σε κάθε μορφής τέχνη, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Μουζακίου Γιώργος Κωτσός, ο οποίος εξήρε το έργο του πολιτιστικού οργανισμού, αναφέρθηκε συνοπτικά στις δραστηριότητες της δημοτικής αρχής και ευχαρίστησε τον κόσμο για την συμμετοχή του.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Μουζακίου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι των δήμων Μουζακίου, Παμίσου και Ιθώμης, πρόεδροι τοπικών διαμερισμάτων, ο προϊστάμενος του τρίτου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο νομαρχιακός σύμβουλος κ. Τσουβέλας, ο αρχιερατικός του Μουζακίου π. Νακόπουλος, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης Προσωπικού με Σύμβαση Έργου ΣΜΕ 001/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Στο Μουζάκι,  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 30/8/2010  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 124/2010 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 001)2010  προκήρυξης του Δήμου Μουζακίου
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
  1. Φούκας Βασίλειος                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Φραγκόπουλος Δημήτριος                                     ΜΕΛΟΣ
  3. Κρούπης Νικόλαος                                                ΜΕΛΟΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ, Κωλέττα Άννα, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
Ο Δήμος Μουζακίου  προχώρησε στην πλήρωση δύο (2)  θέσεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Μίσθωσης Έργου, με  σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό  83/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 124/2010 απόφαση του Δημάρχου Μουζακίου, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά, συντάσουν τους παρακάτω πίνακες:

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2010

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.
1. Φούκας Βασίλειος, Πρόεδρος (υπογραφή-σφραγίδα)
2. Φραγκόπουλος Δημήτριος, Μέλος (υπογραφή- σφραγίδα)
3. Κρούπης Νικόλαος Μέλος (υπογραφή- σφραγίδα)
Έγγραφο στον ΕΛΓΑ για το σκουλήκι έστειλε ο Δήμος Μουζακίου
Έγγραφο  στον ΕΛΓΑ απέστειλε  ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός ζητώντας την ενεργοποίηση του οργανισμού προκειμένου να αποτιμηθεί η ζημιά που έχει σημειωθεί στις βαμβακοκαλλιέργειες από το πράσινο σκουλήκι που τις έχει προσβάλει.
Το πλήρες έγγραφο του Δημάρχου είναι το παρακάτω:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Μουζάκι 16-8-2010
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                              Αριθμ. Πρωτ.: 7.695
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Ταχ. Δ)ση: 43060 Μουζάκι             Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ
Πληροφορίες:Α. Κωλέττα                   Ηρώων Πολυτεχνείου 211
Τηλ 24450-43243                            Τ.Κ. 41002 ΛΑΡΙΣΑ
ΦΑΞ 24450 – 49002

ΘΕΜΑ: «Προσβολή καλλιεργειών βαμβακιού από πράσινο σκουλήκι»
Έπειτα από αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των αγροτών που καλλιεργούν βαμβάκι ολόκληρου του Δήμου μας, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση από την προσβολή των καλλιεργειών τους από πράσινο σκουλήκι, σας γνωρίζουμε ότι η ζημιά στις καλλιέργειές τους ανέρχεται σε ποσοστό 70%.
Η κατάσταση είναι τραγική, καθότι βλέπουν τους κόπους και τα έξοδα μίας χρονιάς, εν μέσω οικονομικής κρίσης, να πάνε χαμένα.
Η ζημιά από την προσβολή, αφορά τις καλλιέργειες βαμβακιού των Τ.Δ. Μουζακίου, Γελάνθης, Λαζαρίνας, και Μαγουλίτσας.
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός


Αναβολή των προγραμματισμένων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 19, 20 και 22 Αυγούστου

Το Δ.Δ. του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Μουζακίου συνήλθε σήμερα 17-8-2010 και αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

Λόγω του αιφνιδίου θανάτου του αρχιτέκτονα-μηχανικού υπαλλήλου του Δήμου μας Ηλία Καμέα, ετών 38, αναβάλλει τις προγραμματισμένες για τις 19, 20 και 22 Αυγούστου εκδηλώσεις της στην έδρα του Δήμου, σε ένδειξη πένθους.

 

Για το Δ.Δ.

Η Πρόεδρος

Σοφία Τόλια

 

 

 

Προκήρυξη Πρόσληψης Καθηγητών Μουσικής και Καλλιτεχνικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ(ΔΗ.Κ.Ε.Μ.)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου για το σχολικό έτος 2010-2011, η ΔΗ.Κ.Ε.Μ., πρόκειται να συνάψει συμβάσεις έργου με καθηγητές Μουσικής (πιάνο, κιθάρα, βιολί, μπουζούκι, πνευστά, θεωρητικά), με Καλλιτεχνικό Διευθυντή, και καθηγητή Καλλιτεχνικών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Μ. (Ισόγειο Δημαρχείου) από Δευτέρα 16/8/2010 έως Τετάρτη 25/8/2010 (Υπευθ. κ.Κ.Ποζιός – Τηλ/νο:2445350144) από 09:00π.μ. έως 13:00 μ.μ.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (Πρωτότυπα ή Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).

  • Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
  • Τίτλος σπουδών
  • Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας.

 

Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στο φορέα.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Προκήρυξη των Μέτρων του Άξονα 3 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης για τα Μέτρα 311, 312 & 313 του Άξονα 3 "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" του ΠΑΑ 2007-2013 έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/

Πλήρης διεύθυνση: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Axis&todo=Load&id=d89775f1bee30df5

Οι περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 για το Νομό Καρδίτσας είναι οι περιοχές του ΟΠΑΑΧ Αργιθέας (Δ. Αχελώου, Δ. Αργιθέας, Δ. Μουζακίου και Κ. Αν. Αργιθέας) και του ΟΠΑΑΧ Σμοκόβου (Δ. Καλλιφώνου, Δ. Μενελαϊδος, Δ. Ρεντίνας και Δ. Ταμασίου) και περιλαμβάνουν πλέον όλα τα τοπικά διαμερίσματα των παραπάνω δήμων.

Οι προσκλήσεις αφορούν κυρίων παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών μονάδων, βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παρχης υπηρεσιών και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους και δικτύωση επιχειρήσεων. Επίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα για την προβολή και προώθηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης - φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως 15/10/2010 στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητας, ΛΕωφ. Αθήνών 54-56 - Αθήνα.

 

Διακήρυξη Έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   03-08-2010

 

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»με προϋπολογισμό 69.000,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 2.363,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 53.733,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 19/08/10ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50135, FAXεπικοινωνίας 24453/50130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/08/10, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορίαΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.121,95 € (ΕΥΡΩ)και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180ημέρες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός

Διακήρυξη Έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   03-08-2010

 

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ»με προϋπολογισμό 75.000,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 1.702,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, με προϋπολογισμό  58.754,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 19/08/10ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50135, FAXεπικοινωνίας 24453/50130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/08/10, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορίαΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.209,14 € (ΕΥΡΩ)και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180ημέρες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός