Διακήρυξη Έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   03-08-2010

 

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»με προϋπολογισμό 69.000,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 2.363,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 53.733,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 19/08/10ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50135, FAXεπικοινωνίας 24453/50130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/08/10, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορίαΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.121,95 € (ΕΥΡΩ)και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180ημέρες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός

Διακήρυξη Έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   03-08-2010

 

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1.Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ»με προϋπολογισμό 75.000,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 1.702,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ, με προϋπολογισμό  58.754,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 19/08/10ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50135, FAXεπικοινωνίας 24453/50130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/08/10, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορίαΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.209,14 € (ΕΥΡΩ)και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180ημέρες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός

Έγκριση του Βιολογικού Καθαρισμού Μουζακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Β’: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34,
115 27 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

 

Δείτε το πλήρες έγγραφο της Έγκρισης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   16-07-2010

 

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Επαναληπτική)

 

1.Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (επαναληπτικό) για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»με προϋπολογισμό 30.500,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 14.382,87 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 9.789,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) Δαπάνη ασφάλτου 624,14 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 29/07/10ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50135, FAXεπικοινωνίας 24453/50130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/08/10, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορίαΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Δ 17α/04/50/ΦΝ430 της 02/11/01 των αντίστοιχων κατηγοριών.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 495,93 € (ΕΥΡΩ)και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180ημέρες.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .

 

Ο Δήμαρχος

 

Γεώργιος Κωτσός


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΓΕΛΑΝΘΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   15-07-2010

 

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Επαναληπτική)

 

1.Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (επαναλληπτικό) για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΓΕΛΑΝΘΗΣ» με προϋπολογισμό 52.860,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 1)Σκυροδέματα, με προϋπολογισμό 35.108,82 ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 2) Ασφαλτικά, με προϋπολογισμό 6.106,80 ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) & Δαπάνη ασφάλτου, με προϋπολογισμό 1.759,99 ΕΥΡΩ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 29-07-2010 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2445350135 -134, FAXεπικοινωνίας 2445350130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03-08-2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 εδ. Β, του Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίαςΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (πάντα με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων), καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Δ 17α/04/50/ΦΝ430 της 02/11/01 της  αντίστοιχης κατηγορίας.

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία , έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 859,50 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6.6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός

Εντάχθηκαν Βιολογικός Καθαρισμός και τα δίκτυα αποχέτευσης του Δήμου Μουζακίου

 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στο Δήμο προϋπολογισμού 12.360.000 ΕΥΡΩ

 

Εντάχθηκε οριστικά και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΜΟΥΖΑΚΊΟΥ» μετά από τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα κ. Ανδρεαδάκη.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο έργο που θα υλοποιηθεί ποτέ στο  Δήμο Μουζακίου με συνολικό προϋπολογισμό 12.360.000 ΕΥΡΩ και αφορά τα δίκτυα αποχέτευσης του Μουζακίου, του Μαυρομματίου, του Οικισμού Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπως επίσης και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος με το έγγραφο που απέστειλε χθες στο Δήμο Μουζακίου κάνει γνωστή την ένταξη του έργου και ξεκινά η διαδικασία δημοπράτησής του.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καταφέραμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο εγχείρημα της οριστικής ένταξης των έργων δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού του Μουζακίου, του Μαυρομματίου και του οικισμού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ  για την αναγκαιότητα να επεκταθούν τα δίκτυα αποχέτευσης πέρα από το Μουζάκι, στο Μαυρομμάτι και τον Οικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη. Έτσι πλέον το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο για το Δήμο Μουζακίου παίρνει το δρόμο της δημοπράτησης και σύντομα θα ξεκινήσει να υλοποιείται» επεσήμανε ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

Τα υποέργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΕΡΑΑ είναι τα παρακάτω::

  1. Το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού Μουζακίου.
  2. Το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού Μαυρομματίου.
  3. Τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων (ΚΑΑ) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), μετά των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη, ο οποίος είναι ο ποταμός Πάμισος.
  4. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Κατασκευάζεται ο αύλειος χώρος του Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου

Επίσκεψη στο χώρο του Κλειστού  Γυμναστηρίου Μουζακίου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός με τους γονείς του Ολυμπιονίκη Δημοσθένη Ταμπάκου, το όνομα του οποίου θα φέρει το Κλειστό του Μουζακίου Εκεί διαπίστωσαν ότι το έργο έχει μπει στην  τελική ευθεία για την  ολοκλήρωση του, καθώς εκτός από τις εργασίες που γίνονται στο καθ’ αυτό το κτίριο έχει ξεκινήσει πλέον και το έργο της  διαμόρφωσης του αύλειου χώρου.

Εδώ να θυμίσουμε ότι το έργο της διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του κλειστού γυμναστηρίου χρηματοδοτείται ξεχωριστά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με φορέα υλοποίησης το Δήμο Μουζακίου.
Στο μεταξύ με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και το έργο της ολοκλήρωσης του Κλειστού Γυμναστηρίου, καθώς ο ανάδοχος του έργου έχει τοποθετήσει και το παρκέ στο δάπεδό του.


«Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που κυρίως οφείλονται στην ελλιπή του χρηματοδότηση διαχρονικά. Ευτυχώς μετά την κάλυψη των λογαριασμών που είχε καταθέσει ο ανάδοχος στη Γ.Γ.Α. πλέον συνεχίζει τις εργασίες του εντατικά και από τη νέα σχολική χρονιά το γυμναστήριο αναμένουμε να παραδοθεί σε χρήση στη μαθητιώσα νεολαία του Δήμου μας, όπως επίσης και στους αθλητικούς μας συλλόγους» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός, ενώ την ικανοποίησή του εξέφρασε από την πλευρά του και ο πατέρα του Ολυμπιονίκη κ. Χρήστος Ταμπάκος.

 

Εισήγηση του Δημάρχου Μουζακίου και προέδρου της ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας Γιώργου Κωτσού

Στο 3ο Ευρωπαϊκό Καλοκαιρινό Πανεπιστήμιο στη Γαλλία (summer university) συμμετείχε ο Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Καρδίτσας κ. Γεώργιος Κωτσός, επίσημος Έλληνας προσκεκλημένος της οργανωτικής επιτροπής και εισηγήθηκε το θέμα «Ο ρόλος της Διασποράς στην Τοπική Ανάπτυξη». Οι εργασίες του, πραγματοποιιήθηκαν στο Clermond Ferrand της Γαλλίας, στις 16,17 & 18 Ιουνίου 2010.

Κεντρικό Θέμα του φετεινού καλοκαιρινού πανεπιστημίου ήταν η "ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ"
Στόχος του καλοκαιρινού πανεπιστημίου ήταν να καθιερώσει μια εκδήλωση, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, για το θέμα που αφορά την υποδοχή νέων κατοίκων (διασπορά - μετανάστες), Σκοπός του ήταν η οργάνωση συζητήσεων και η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών και των χωρών της Ευρώπης, που μοιράζονται τους ίδιους στόχους και δραστηριοποιούνται στη δημιουργία πολιτικών για την υποδοχή νέων κατοίκων.
Στην ειδική συνεδρία με θέμα τις "Περιφερειακές πολιτικές για την υποστήριξη των αλλαγών και της κινητικότητας", αντικείμενο της ομιλίας του Δημάρχου Μουζακίου, ήταν οι προσπάθειες και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μουζακίου, για δημιουργία πολιτικών, προκειμένου οι μετανάστες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, και οι οικογένειές, τους να επανασυνδεθούν με την περιοχή καταγωγής τους αλλά και να επιστρέψουν για οικονομική δραστηριότητα ή διαβίωση στον τόπο καταγωγής τους.

Στις διαδικασίες που οργάνωσαν με άριστο τρόπο οι Γάλλοι συμμετείχαν εκπρόσωποι χωρών από την Αγγλία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, το Μαρόκο κλπ και ως αντικειμενικό σκοπό ήταν να διαμορφωθούν Ευρωπαϊκές Πολιτικές αναφορικά με την υποδοχή νέων κατοίκων στην ύπαιθρο και αυτές οι πολιτικές να τύχουν χρηματοδότησης από Κοινοτικά Προγράμματα.

Ο κ. Κωτσός στην εισήγησή του μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ο Δήμος Μουζακίου είναι ένας από τους 21 ΟΤΑ του Νομού Καρδίτσας που προέκυψαν από το νόμο 2535/97. Αποτελείται από 14 Δημοτικά Διαμερίσματα με έδρα την Κωμόπολη του Μουζακίου που ήταν Δήμος (ένας από τους 4 του Ν. Καρδίτσας) και πριν τις αναγκαστικές συνενώσεις. Με το από 14/5/2010 σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, στον υπάρχον Δήμο Μουζακίου, προσαρτώνται ο Δήμος Ιθώμης με οκτώ (8) Δημοτικά Διαμερίσματα και ο Δήμος Παμίσου με πέντε (5) Δημοτικά Διαμερίσματα.

Ιστορικά το Μουζάκι ήταν κοινωνικό, εμπορικό, πολιτιστικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό κέντρο μια ευρύτερης περιοχής, αυτής του σημερινού Δήμου Μουζακίου, της περιοχής της Αργιθέας και ενός σημαντικού τμήματος της περιοχής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, όπως και ενός τμήματος του σημερινού Δήμου Ιθώμης.

Αυτόν το ρόλο κυρίως ευνόησε η στρατηγική γεωγραφική θέση του Μουζακίου, καθώς είναι η πύλη από τον κάμπο και τα αστικά κέντρα προς την ορεινή περιοχή της Αργιθέας και της Λίμνης Πλαστήρα, όπως επίσης και η κεντροβαρής του θέση ανάμεσα στα δύο αστικά κέντρα της περιοχής, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

Η περιοχή Μουζακίου και Αργιθέας, όπως σχεδόν όλη η ύπαιθρος χώρα στην Ελλάδα γνώρισε σημαντική πληθυσμιακή αφαίμαξη, ένεκα της αστυφιλίας που εκδηλώθηκε στη χώρα μας μετά τη δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ουσιαστική ερήμωση των ορεινών χωριών, η γήρανση του πληθυσμού και η ανάπτυξη ενός σημαντικού και καθοριστικού ανθρώπινου δυναμικού της διασποράς σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια και όχι μόνο.

Όταν το 2002 αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου Μουζακίου, (έχοντας και την εμπειρία της διοίκησης του Δήμου Αργιθέας την περίοδο 1999 -2002) αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ενιαία αναπτυξιακή ενότητα με την περιοχή της Αργιθέας, σχεδιάσαμε την ανάπτυξη όλης της περιοχής σε 6 βασικούς πυλώνες

1. Στον τριτογενή τομέα, των υπηρεσιών, δεδομένου ότι το Μουζάκι διαθέτει σημαντικό αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή

2. Στον κτηνοτροφικό και αγροτικό τομέα, που αποτελούσαν και αποτελούν παραδοσιακές μορφές απασχόλησης του πληθυσμού

3. Στον τομέα των τροφίμων και των ποτών (γάλα, κρέας, τομάτα, κρασί, κλπ)

4. Στον τομέα του ξύλου

5. Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

6. Στον τομέα του τουρισμού υπαίθρου

Βάση γι’ αυτό το σχεδιασμό αποτέλεσαν:

1. Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που εκπόνησε το 1993 η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.

2. Η μελέτη για την εφαρμογή των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER II και LEADER+, που υλοποίησε ως Ομάδα Τοπικής Δράσης η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

3. Η μελέτη για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τον Αγροτικό Χώρο με αφορμή τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Γεωργίας της 3ης προγραμματικής περιόδου, που επίσης εκπόνησε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.

Ο ρόλος της διασποράς

Οι μετανάστες (5.500 χωρίς να υπολογισθούν τα εξωγενή μέλη των οικογενειών τους) είναι οργανωμένοι σε κοινότητες και πολιτιστικούς συλλόγους με έδρα τον τόπο διαμονής τους σε όλα σχεδόν τα μικρο-μεσαία αστικά κέντρα της Θεσσαλίας, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα. Επίσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 500 περίπου κάτοικοι έχουν μεταναστεύσει την περίοδο (1955-1970) για ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Γερμανία.

Οι σύλλογοί τους είναι επίσημα αναγνωρισμένοι, διατηρούν σχολές και ομάδες γύρω από την τοπική παράδοση, οργανώνουν γιορτές και εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν την περιοχή καταγωγής τους όπου διατηρούν γη και σπίτι. Η επαφή τους με το Μουζάκι είναι στενή λόγω των συγγενών που διαμένουν εκεί αλλά και της κεντρικής θέσης του για όποιον επισκεφθεί τα ορεινά χωριά καταγωγής του. Ένα τμήμα (2500 κάτ.) του φερόμενου ως μόνιμου ορεινού πληθυσμού κατοικεί στο Μουζάκι τους χειμερινούς μήνες, αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ διασποράς, ορεινών χωριών και αγροτικού κέντρου. Ο πληθυσμός αυτός συχνάζει στα «δικά του» καφενεία τα οποία λειτουργούν ως σημεία ανταλλαγής πληροφοριών, συνάντησης με τη διασπορά, διασύνδεσης των πελατών (διασπορά) με τους τοπικούς επιχειρηματίες, επαφής με την ΑΝ.ΚΑ και τις Δημοτικές Αρχές.

Μετανάστευση

Νέες εγκαταστάσεις

Σύνολο

Ομάδες ηλικιών

0-18

19-64

65 +

Ελλάδα

4.815

Επιστροφή μεταναστών

329

13

104

212

Εξωτερικό

436

Άλλων περιοχών

142

2

140

0

Σύνολο

5.251

Σύνολο

471

15

244

212

Αναφορικά με την ανάπτυξη της περιοχής Μουζακίου Αργιθέας σ’ αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να δανειστώ τα συμπεράσματα που αποτυπώνει στη σχετική του μελέτη ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρευρισκόμενος σήμερα εδώ, κ. Δημήτρης Γούσιος:

«Η ανάπτυξη του Μουζακίου και της περιοχής του, βασίστηκε σε μια θαυμαστή συνδυασμένη αξιοποίηση των στενών σχέσεων, της ταυτότητας και του ανθρώπινου δυναμικού μιας τοπικής κοινωνίας, μπρος των σύγχρονων διακυβευμάτων (όπως η κίνηση προς την ύπαιθρο, η ποιότητα κτλ), κινητοποιούμενη μέσα και έξω του νέου θεσμικού, διοικητικού και πολιτικού πλαισίου το οποίο διέπει όλο και περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ του τοπικού επιπέδου και των υπερκείμενων κλιμακίων.»

  • Η παρούσα Δημοτική αρχή, έχοντας διαπιστώσει πόσο απτά μπορούν να γίνουν τα συμπεράσματα της ανωτέρω μελέτης έχει σκοπό να προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου ενίσχυσης, ακόμη περισσότερο, των σχέσεων κατοίκων της περιοχής και διασποράς προσδίδοντας σ’ αυτές και οικονομική χροιά.
  • Μια δεύτερη σκέψη της Δημοτικής αρχής, για την ενίσχυση των δεσμών περιοχής και διασποράς είναι η θεσμοθέτηση θερινών σχολείων (campus) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τους δασκάλους- καθηγητές της περιοχής για παιδιά της διασποράς, ηλικίας 12-16 ετών. Στο Μουζάκι εδρεύει μια αξιόλογη μονάδα φιλοξενίας του Υπουργείου Παιδείας, το Ε.Ι.Ν., το οποίο παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 150 ατόμων. Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών οικογενειών της διασποράς, οι οποίες για κάποιους λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης στον τόπο καταγωγής τους (μη ύπαρξη της γονικής κατοικίας, παλαιά ή καταστραμμένη γονική κατοικία κλπ). Τα παιδιά αυτά, θα φιλοξενηθούν για τρείς (3) εβδομάδες, και στη διάρκεια της φιλοξενίας τους θα διδαχθούν ήθη, έθιμα και παραδόσεις της περιοχής, σε ένα άτυπο σχολείο, καθώς επίσης και τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας, εκτροφής αλλά και κατασκευής της τοπικής γαστρονομίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μάθουν για τον τόπο καταγωγής τους, θα κάνουν φιλίες με άτομα της ηλικίας τους τα οποία διαμένουν στην περιοχή μας, και εν τέλει θα δημιουργήσουν σχέσεις και δεσμούς με την περιοχή καταγωγής τους. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας προσδίδουν και προστιθέμενη αξία στο μέλλον, η οποία μεταφράζεται σε δημιουργία δεσμών με εν δυνάμει επιστήμονες και όχι μόνο, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο μας, θα μπορούν να αναζητήσουν εργασιακή τύχη στον τόπο καταγωγής τους.
  • Μια τρίτη σκέψη είναι η δημιουργία Συμβουλίου Διασποράς, το οποίο θα αποτελείται από πολιτικούς, επιχειρηματίες, και επιστήμονες καταγόμενους από την περιοχή. Σκοπός αυτού του Συμβουλίου θα είναι η προώθηση πολιτικών αλλά και παρεμβάσεων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα βρίσκονται ακόμη στην Αθήνα και την κεντρική κυβέρνηση, για την ενίσχυση και στήριξη σχεδίων, δράσεων και έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και ενισχύουν το εισόδημά τους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Δ.Δ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι  07-06-2010

Αριθμ. Πρωτ.:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ Δ.Δ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ», με προϋπολογισμό 53.960,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 44.590,87 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 17-06-2010 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50134 & 50135, FAX επικοινωνίας 24453/50120, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-06-2010 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία , έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο γ) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430 της 2/11-10-01 της αντίστοιχης κατηγορίας.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 891,82 € (ΕΥΡΩ). και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ με διαθέσιμη πίστωση για το έτος 2010 28.000,00 €.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι   07-06-2010

Αριθμ. Πρωτ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 30.000,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 14.382,87 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 9.789,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) Δαπάνη ασφάλτου 620,78 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 24/06/10 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24453/50135, FAX επικοινωνίας 24453/50130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/06/10, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Δ 17α/04/50/ΦΝ430 της 02/11/01 των αντίστοιχων κατηγοριών.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 495,87 € (ΕΥΡΩ) και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου .
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός