ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:


α) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση: e.kravari@mouzaki.gr
β) Μέσω φαξ στον αριθμό 2445350120 (υπόψη: κ Κράβαρη Ευαγγελίας)

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Μουζακίου και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της περιοχής του.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος θέτει ως στόχους:

α) την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους αγρότες από τις υπηρεσίες του Δήμου

β) την επέκταση των υφισταμένων και την κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων στην περιοχή του Δήμου, μέσω της αξιοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

γ) την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της περιοχής.

δ) τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της γεωργίας στην περιοχή.

ε) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.

στ) την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της περιοχής.

2. Με την έκδοση του παρόντος Κανονισμού προσδιορίζεται η σχέση του Δήμου και των χρηστών αρδευτικού νερού ως προς την διαχείριση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου που ανήκει στον Δήμο Μουζακίου για την άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών, με στόχο:

α) την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού αρδευτικού δικτύου

β) την ορθολογική χρήση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών.

γ) την αειφόρο διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής, σύμφωνα και με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

3. Στον παρόντα Κανονισμό άρδευσης περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προσδιορίζονται:

α) η διάρκεια της αρδευτικής περιόδου

β) οι προϋποθέσεις για την σύνδεση των χρηστών με το δημοτικό δίκτυο άρδευσης

γ) οι κανόνες χρήσης του δικτύου και του νερού άρδευσης

δ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του δικτύου

ε) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των υδρονομέων άρδευσης

στ) τα αρμόδια δημοτικά όργανα στα θέματα άρδευσης

ζ) το γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επιβολή των τελών άρδευσης

η) απαγορεύσεις και παραβάσεις, τα αναλογούντα για κάθε παράβαση πρόστιμα, καθώς και τα αρμόδια δημοτικά όργανα για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων.

Άρθρο 1

Αντικείμενο του Κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός αφορά την άρδευση των κτημάτων της περιοχής, δικαιοδοσίας του Δήμου Μουζακίου, καθώς επίσης και των κτημάτων που ανήκουν σε άλλο Δήμο και εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται σε διοίκηση Τ.Ο.Ε.Β.

Άρθρο 2

Νομικό πλαίσιο

Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις:

1. Του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α/114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παρόν Κανονισμός βάσει των διατάξεων του Άρθρου 79 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α/114) αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού Νόμου.

Άρθρο 3

Ιδιοκτησία του δικτύου άρδευσης

Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους ή επί των επιφανειακών υδάτων, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στα Δημοτικά Διαμερίσματα, των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Μουζακίου.

Στο δίκτυο άρδευσης του Δήμου Μουζακίου υπάγονται όλες οι αρδευτικές δημοτικές γεωτρήσεις, τα αρδευτικά αντλιοστάσια που είναι κατασκευασμένα σε κανάλια ή ποτάμια, τα αρδευτικά κανάλια , καθώς επίσης και οι αποθηκευτικοί χώροι ύδατος που δημιουργούνται με την κατασκευή μόνιμων ή ημιμόνιμων φραγμάτων.

Άρθρο 4

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου

Η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται από την 1η Μαΐου έως την 15η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες απαιτήσουν σε οποιαδήποτε Τοπική Κοινότητα την έναρξη της αρδευτικής περιόδου νωρίτερα της 1ης Μαΐου ή και παράταση της αρδευτικής περιόδου μετά την 15η Σεπτεμβρίου, αυτό μπορεί να γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου κατόπιν εισήγησης των Τοπικών Συμβουλίων. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος έναρξης και λήξης των ποτισμάτων, θα γνωστοποιείται από το Δήμο με ανακοινώσεις και θα τηρείται υποχρεωτικά από όλους.

Άρθρο 5

Ώρες λειτουργίας του δικτύου

Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 24ωρη λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως ισχύει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο, στα αντλιοστάσια ή απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών. Η μείωση των ωρών λειτουργίας θα καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Περιορισμός Κατανάλωσης.

Σε περίπτωση που επιβάλλεται περιορισμός κατανάλωσης για οποιοδήποτε λόγο (ανομβρία, προστασία υδροφόρου ορίζοντα κλπ.) μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρξει μείωση των ωρών λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου καθώς επίσης και ορισμός ανώτατου ορίου κατανάλωσης ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης έκτασης.

Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία–αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανομή του νερού θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια.

Τα σοβαρότερα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7

Ζημιές σε καλλιέργειες.

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές σε καλλιέργειες που οφείλονται σε έλλειψη αρδευτικού νερού όταν το αρδευτικό δίκτυο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης λόγου βλάβης που δεν επιδέχεται άμεσης επιδιόρθωσης, αυξημένης ζήτησης νερού, ανομβρίας ή άλλης αιτίας.

Άρθρο 8

Υπεύθυνες δηλώσεις για χρήση αρδευτικού δικτύου.

Κάθε παραγωγός που θέλει να κάνει χρήση του αρδευτικού δικτύου πρέπει να υποβάλλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στον αρμόδιο Υδρονομέα της Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το αγροτεμάχιο που θα αρδευτεί ή στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου. Στην αίτηση-δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται:

1. Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και Α.Φ.Μ.

2. στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου (κύριος, ενοικιαστής, επικαρπωτής κ.α.)

3. την τοποθεσία και τον αριθμό του αγροτεμαχίου (για αγροτεμάχια εντός αναδασμού)

4. την αρδευόμενη έκταση του αγροκτήματος και το το είδος της καλλιέργειας.

Ο δήμος Μουζακίου κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους κυριότητας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η παροχή άρδευσης αγροτεμαχίου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας του αγροτεμαχίου υπέρ του αιτούντος.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις καταναλωτών

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Μουζακίου είναι υποχρεωμένοι:

1. Να συμμορφώνονται με τον κανονισμό άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπο τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.

3. Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών:

· από διήθηση,

· πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα,

· υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις,

4. Να τηρούν το πρόγραμμα άρδευσης που θέτει ο υδρονομέας,

5. Να εξοφλούν τις βεβαιωθέντες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου,

6. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα οποιαδήποτε βλάβη προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι.

7. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.

8. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν ζημιές και φθορές με την χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.

9. Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται αποκλειστικά για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή το οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης

10. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας.

Άρθρο 10

Απαγορεύσεις

Κατά τη χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Μουζακίου απαγορεύεται:

 1. Η παράνομη λήψη νερού. Παράνομη θεωρείται η χρήση του δικτύου χωρίς εντολή του Υδρονομέα.
 2. Να επεμβαίνουν οι χρήστες με οποιοδήποτε τρόπο στις υδροληψίες, βάνες, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις κλπ για τη ρύθμιση των νερών άρδευσης που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των υδρονομικών οργάνων.
 3. Η ρίψη εντός των καναλιών και γενικότερα εντός του δικτύου αντικειμένων όπως ξύλα, πέτρες, χώματα και κάθε φύσεως αντικείμενα που εμποδίζουν τη ροή του νερού.
 4. Η διαβροχή των αγροτικών δρόμων, οι αυθαίρετες τομές, τα γυρίσματα των αγροτικών μηχανημάτων στους δρόμους καθώς και η εναπόθεση χωμάτων σ’ αυτούς κατά το όργωμα του χωραφιού.
 5. Η διακοπή ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στους αγροτικούς δρόμους από την τοποθέτηση αγροτικών μηχανημάτων (καρούλια , τρακτέρ).

Άρθρο 11

Επιβολή χρηματικών προστίμων

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με τον κανονισμό ή προξενούν ζημιές στα έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρμόδια δικαστήρια, υποχρεούνται να καταβάλλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς και τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ανάλογα με την περίπτωση θα είναι:

 1. Για αυθαίρετη παρέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο 300 €
 2. Για ρίψη αντικειμένων σε φρεάτια, αγωγούς, τσιμενταύλακες, σωλήνες και δεξαμενές του αρδευτικού δικτύου 200 €
 3. Ζημιά ή φθορά στο αρδευτικό δίκτυο 300 € και υποχρέωση καταβολής της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης (υλικά και εργασία)
 4. Για ζημιές σε αγροτικούς δρόμους 300 € και υποχρέωση καταβολής της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης (υλικά και εργασία)
 5. Για παράνομη λήψη νερού καταβολή ποσού 5πλάσιου των τελών άρδευσης που αντιστοιχούν στην αρδευόμενη έκταση.

Άρθρο 12

Κατάσταση μη οφειλετών άρδευσης.

Με ευθύνη του αρμόδιου Γραφείου του Δήμου θα τοιχοκολλείται, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου κάθε έτους, ονομαστική κατάσταση αυτών που έχουν εξοφλήσει το σύνολο των βεβαιωθέντων οφειλών τους από τέλη άρδευσης προς το Δήμο και οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα άρδευσης.

Για όσους δεν εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Δήμο ή δεν προβαίνουν σε ρύθμιση των οφειλών τους, θα απαγορεύεται η χρήση των αρδευτικών δικτύων.

Στους ανωτέρω οφειλέτες δε θα χορηγείται από το Δήμο βεβαίωση μη οφειλής.

Άρθρο 13

Υδρονομείς

Κάθε χρόνο από το Δήμο Μουζακίου θα προσλαμβάνεται ο απαιτούμενος αριθμός υδρονομέων και εποπτών υδρονομέων, για χρονικό διάστημα όσο διαρκεί η αρδευτική περίοδος. Οι υδρονομείς θα έχουν την ευθύνη της διανομής του νερού άρδευσης καθώς επίσης και της καλής λειτουργίας του δικτύου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις υδρονομέων - επόπτη

Οι υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών δεν συμμορφώνονται με το κανονισμό αυτό.

Επίσης οι υδρονομείς άρδευσης είναι υποχρεωμένοι:

 1. Να φροντίζουν για την συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και να ειδοποιούν τα αρμόδια όργανα για μεγαλύτερες βλάβες.
 2. Είναι υποχρεωμένοι να δίνουν νερό σε κάθε παραγωγό που έχει το δικαίωμα άρδευσης.
 3. Να ειδοποιούν μια μέρα νωρίτερα τους παραγωγούς που πρόκειται να αρδεύσουν.
 4. Να καταχωρούν καθημερινά σε μπλοκ τις ώρες άρδευσης.
 5. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου αρδευτικού συγκροτήματος να καταγράφουν την καθυστέρηση ώστε να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης σ’ αυτήν την καθυστέρηση.
 6. Για κάθε αρδευτικό συγκρότημα θα τηρούν κατάσταση στην οποία θα είναι καταγεγραμμένα τα ονόματα των παραγωγών σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης.
 7. Nα συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα εμφανίζονται τα στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δημοτικού αρδευτικού δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεμαχίων που αρδεύουν, τις ώρες που αναλογούν στον κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την αρμόδια υπηρεσία.
 8. Ο επόπτης υδρονομέας είναι υπεύθυνος για το γενικό συντονισμό, τον έλεγχο και την επιτήρηση των υδρονομέων καθώς και τον έλεγχο και την παράδοση στο αρμόδιο Γραφείο των τελικών καταστάσεων άρδευσης που συντάσσουν οι υδρονομείς.

Για κάθε παράπονο κατά των υδρονομέων σε ότι αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Άρδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον επόπτη υδρονομέα ο οποίος οφείλει να ενημερώσει το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Άρθρο 15

Τέλη άρδευσης

Τα τέλη άρδευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των αρδευτικών καναλιών, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων-εποπτών καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων.

Τα τέλη άρδευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά Τοπική Κοινότητα, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την πηγή προέλευσης του αρδευτικού νερού και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Τα τέλη άρδευσης ισχύουν για την επόμενη μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αρδευτική περίοδο και δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο. Σε περίπτωση μη αναπροσαρμογής τους ισχύουν τα αναφερόμενα στην πιο πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα τέλη άρδευσης βεβαιώνονται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και εισπράττονται από το ταμείο του Δήμου.

Άρθρο 16

Τρόπος άρδευσης – Αρδευόμενες εκτάσεις

Ο τρόπος άρδευσης , η πηγή προέλευσης του αρδευτικού νερού καθώς επίσης και οι αρδευόμενες εκτάσεις ποικίλουν ανά Τοπική Κοινότητα όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΝΕΡΟ

 

Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

Κατά προσέγγιση

ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

1

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

155 στρ

με κηπευτικές καλλιέργειες κυρίως

Πατάτες, φασόλια, καλαμπόκι,

Ντομάτα,

Τριφύλλι

Φυσική συγκέντρωση νερού πολλών πηγών στη θέση «Καμάρα», συλλογή νερού με φυσική ροή σε δεξαμενή και μεταφορά με σωλήνες σε χωράφια εκτός οικισμού.

Από τα υπόλοιπα της παραπάνω συγκέντρωσης νερού, στη θέση «Δέση» με φυσική ροή συλλογή νερού σε δεξαμενή και μεταφορά με σωλήνες σε χωράφια εντός και εκτός οικισμού.

Από τα υπόλοιπα των παραπάνω, στη θέση ««Νερόμυλος» με φυσική ροή συλλογή νερού σε δεξαμενή και μεταφορά με σωλήνες σε χωράφια εντός και εκτός οικισμού. (3 δεξαμενές)

2

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

960 στρ.

Με καλλιέργειες

Κτηνοτροφικών φυτών (βρώμη, βίκο) και τριφύλλι

Από πηγές «Γκούρα» μετά την χρήση του νερού στον ΑΗΣ συγκέντρωση νερού σε δεξαμενή εντός οικισμού, μεταφορά με σωλήνες σε αγροτεμάχια εντός και εκτός οικισμού.

Από υδατόρεμα συγκέντρωση νερού με φυσική ροή σε δεξαμενή στη θέση «Ποταμιά», μεταφορά με σωλήνες σε αγροτεμάχια εντός και εκτός οικισμού. (2 δεξαμενές)

3

ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

640 στρ.

Με καλλιέργειες

Κτηνοτροφικών φυτών, καλαμπόκι και τριφύλλι

1. Υδρομάστευση πηγής «Πόρος» μεταφορά με φυσική ροή νερού με σωλήνες σε αγρούς.

2. Από τον ποταμό «Οξυότη» με φυσική ροή

4

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

400 στρ. με καλλιέργειες κηπευτικών και κτηνοτροφικών φυτών.

Κρυοπηγή

1. Υδρομάστευση πηγής «Συκιάς», με φυσική ροή μεταφορά νερού με σωλήνες σε αγρούς εκτός οικισμού.

2. Υδρομάστευση πηγής «Πάδης», με φυσική ροή μεταφορά νερού με σωλήνες σε αγρούς εκτός οικισμού.

3. Υδρομάστευση πηγής «Μεγάλης Βρύσης» με φυσική ροή μεταφορά νερού με σωλήνες σε αγρούς εντός οικισμού.

Ξηρόκαμπος

Aπό τον ποταμό Ξηρόκαμπο με φυσική ροή και μέσω σωλήνων μεταφέρεται το νερό στα χωράφια της περιοχής.

5

ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ

410 στρ. με καλλιέργειες κηπευτικών, Τριφύλλια, καλαμπόκια κ.α.

1. Από τον ποταμό «Οξυότη» με φυσική ροή διοχέτευση νερού σε τσιμενταύλακα και μεταφορά στους αγρούς με σωλήνες ή χωματάυλακες. (περιοχές Βαμβακιές, Νησιά, Παλαιά Θεοτόκος).

2. Από πηγές «Δέση», «Δύο Βρύσες», «Νύφης Ρέμα» με φυσική ροή μέσω σωλήνων συγκέντρωση νερού σε δεξαμενή, μεταφορά στους κήπους εντός οικισμού με σωλήνες ή χωματάυλακες.

6

ΠΟΡΤΗΣ

135 στρ. με καλλιέργεια τριφυλλιού

Από Υδατόρεμμα στην θέση «Χαλιάδια» με φυσική ροή συγκέντρωση νερού και μεταφορά με σωλήνες σε αγροτεμάχια εκτός οικισμού.

Από Υδατόρεμμα στην θέση «Πουρί» με φυσική ροή συγκέντρωση νερού και μεταφορά με σωλήνες σε αγροτεμάχια εκτός οικισμού.

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ

7

ΦΑΝΑΡΙ

3.300 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι) και κηπευτικά

1. Αντλιοστάσιο επί του Μέγα Ποταμού.

2. Αντλιοστάσιο (μεταγγιστής) στη θέση «Μπαλτσιάκι».

3. Αντλιοστάσιο (μεταγγιστής) στη θέση «Παναγούλα».

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ

8

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ

2.100 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι)

1. Αντλιοστάσιο επί του Μέγα Ποταμού.

2. Αντλιοστάσιο (μεταγγιστής) στη θέση «Παλιόμηλα».

3. Αντλιοστάσιο (μεταγγιστής) στη θέση «Τριάμιση».

9

(ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ)

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

260 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι)

Αντλιοστάσιο επί του Μέγα Ποταμού.

10

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

250 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι) και κηπευτικά.

Αντλιοστάσιο επί του ποταμού Βουβουλίνα

 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

 

Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

Κατά προσέγγιση

ΤΡΟΠΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

1

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

60 στρ. με καλλιέργειες κυρίως κηπευτικά, αμπέλια και λίγες αροτριαίες

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Επισκοπή».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Βούρλα».

2

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

550 στρ.

με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι).

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Σαπουνάς».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Βακούφια».

3. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Γκόλια».

4. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Παρασπόρια».

5. Αρδευτική Γεώτρηση (ημιαρτεσιανό) στη θέση «Αχούρια».

6. Αρδευτική Γεώτρηση (ημιαρτεσιανό) στη θέση «Αχούρια».

7. Αρδευτική Γεώτρηση (ημιαρτεσιανό) στη θέση «Αχούρια».

3

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

1.300 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι) και λίγα κηπευτικά.

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Ρυζάκι».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Πλατανάκια».

3. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Ποτάμι».

4. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Παλιόμυλος».

5. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μποστάνια».

6. Αρδευτική Γεώτρηση θέση «Νησί».

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ

4

ΦΑΝΑΡΙ

700 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι).

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Πάντος».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μπασδέκη».

3. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μαρτζινέλο».

5

ΚΑΠΠΑ

500 στρ.με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι).

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μπλούκια».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Αλιάγες».

3. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Παλιοχώρα».

4. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Βουλγάρικα».

6

ΧΑΡΜΑ

1.200 στρ.με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι).

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μπόντακας».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Γκιγκέρια Μικρή».

3. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Γκιγκέρια Μεγάλη».

4. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μαυρόες».

5. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Κλαρί».

7

ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΜΗΣ

250 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι).

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μύλος Ανδρέου».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Πλάτανος Χούτου».

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ

8

ΜΑΓΟΥΛΑ

1900 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι).

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μαρτζινέλο».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Αμπέλια».

3. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Ασπρολεύκα».

4. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Άγία Ελένη Μαρτζινελο».

5. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Άγία Ελένη».

6. Αρδευτική Γεώτρηση θέση «Τσαπουρνιά».

7. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Χατζίπι».

8. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Παλιομάνδρι».

9

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

1.150 στρ. με αροτριαίες καλλιέργειες (βαμβάκι καλαμπόκι, τριφύλλι)

1. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μαρμαράς».

2. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Μαρμαράς».

3. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Παλαιοχώρι».

4. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Φλέβες».

5. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Λιβάδι».

6. Αρδευτική Γεώτρηση στη θέση «Καλαμποκιές».

 

Άρθρο 17

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

Για κάθε άλλο θέμα άρδευσης που δεν αναφέρεται και καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρόν κανονισμός αποτελούμενος από 18 άρθρα γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης.