Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»

Κοινοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης


Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογής Tηλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού Ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk)»

Κείμενο:

α) Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας μέσω τεχνολογιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής –Υγείας στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αύξησης της αποτελεσματικότητας των δομών Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου.

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του έργου είναι η Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής Tηλε-ιατρικής που θα αποτελείται από

· Εφαρμογή Δημιουργίας και Ενημέρωσης Ατομικού Ψηφιακού Ιατρικού Φακέλου

· Διαδικτυακή Πύλη Υγείας, για τη πρόσβαση των πολιτών (και των εξουσιοδοτημένων ιατρών ή/και συγγενών) στον ατομικό τους Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο

· Δίκτυο Αυτόνομων Σταθμών Ιατρικών Μετρήσεων (Health kiosk), με σκοπό τη συλλογή και αποστολή Ιατρικών Δεδομένων στον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο του πολίτη.

· Φορητά Συστήματα Ιατρικών Μετρήσεων (E-Health kit)

β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327571 και κωδικός υποέργου 1) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (231.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 187.886,18 €.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 02/08/2011 έως 17/08/2011

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

ε) το link στο site του/της Δήμου Μουζακίου

είναι: http://www.mouzaki.gr

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

Δήμος Μουζακίου

Τηλ. 00 30 2445350116

Φαξ. 00 30 2445350110

Email: n.kroupis@mouzaki.gr

εδώ

Τα σχόλια της διαβούλευσης να αποστέλνονται με email στην διεύθυνση diavoulefsi@mouzaki.gr