ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 08/11/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 12η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων έτους 2019.
2.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση υλοτομημένης ξυλείας πλατάνου στη Τ.Κ. Μουζακίου.
3.    Περί αποδοχή δωρεάς για τη ρύθμιση του αναψυκτήριου, των πρόσθετων αυτού και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού στη Τ.Κ. Οξυάς.
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου».
5.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
6.    Περί τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης του Δήμου Μουζακίου.
7.    Περί διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
8.    Περί διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
9.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα συμβολαιογράφων και λοιπών για την απόκτηση στοιχείων περιουσιακής κατάστασης Δήμου» και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
10.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος