ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 03/12/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 7η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Τ.Κ. Αγναντερού για την εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
3.    Περί ανάκλησης της αριθ. 178/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου καθορισμός και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση της «Προμήθειας μηχανημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μουζακίου».
4.    Περί ανάκλησης της αριθ. 187/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου καθορισμός των όρων διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου».
5.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ (συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Πύργου Ιθώμης, Τ.Κ. Μαυρομματίου και Τ.Κ. Λαζαρίνας).
6.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου».
7.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2019.
8.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαγουλίτσας.
9.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για τη προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μουζακίου».
10.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Υδροδότηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου».
11.    Περί έγκρισης των πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την εκτέλεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
12.    Περί έγκρισης των πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την εκτέλεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».
13.    Περί κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΣ.
14.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος