ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 27/12/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 31η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πιστώσεων έτους 2018.
2.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότησης επί της από 20.12.2018 Αίτησης-Δήλωσης της ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ έδρα Βατσουνιά.
3.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.
Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος