ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 17/01/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 21η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων προκειμένου να δηλωθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο δημοτικά ακίνητα στις Τοπικές Κοινότητες Αμυγδαλής, Δρακότρυπας και Μαγούλας.
2.    Περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού των έργων 1)ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ, 2)ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής του Ακρίβου Βησσάριου του Αποστόλου).
4.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή Ν. Τρικάλων για επίδοση δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση Σδόγκου Θεοφάνη του Ηλία).
5.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος