ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΠΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Μουζάκι

 21 /02 /2019

 

ΝΟΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ.

     /2019

            ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

       

 

 

 

ΠΡΟΣ :

 

 

Ταχ. Δ)νση   :

Μουζάκι, 43060

 

 

 

 

FAX.: 2445350120

 

 

 

 

 

Πληροφορίες  :

Τσιούφη Ευαγγελή

 

 

 

Τηλέφωνο    :

2445350104

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΓΠΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

                     

 

           

 

Έχοντας υπόψη  :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 280 , του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/10) « Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως ισχύουν

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 , του Ν. 2508 /1997 ( ΦΕΚ 124 Α΄/97) « Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις », όπως ισχύουν

3.Τις διατάξεις του Ν.1337/1983 ( ΦΕΚ 33 Α΄/83) , « Πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Το ΠΔ 138/10  ( ΦΕΚ 231 Α΄/10) , « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος »

5. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 ( ΦΕΚ 107 Α΄/97 ) , « Διοίκηση , οργάνωση , στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις »

6. Τις διατάξεις του Ν.2742/99 ( ΦΕΚ 207 Α΄/99) Β) , « Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις »

7. Την υπ’ αριθμόν Απόφαση 702/38889 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμος) Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου του ν. Καρδ

ίτσης, Αριθμός Φύλλου 311/ 9 Οκτωβρίου 2012

 

 

                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την συμπλήρωση-διόρθωση της υπ’ αριθμόν Απόφαση 702/38889 Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμος) Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου του ν. Καρδίτσας, Αριθμός Φύλλου 311/ 9 Οκτωβρίου 2012 και αναλυτικότερα να διορθωθούν – συμπληρωθούν τα εξής:

 

 Α. Στο άρθρο 1 παρ. Β.4.1 ,  σελίδα 4001 του ΦΕΚ, «Β.4.1. ΠΕΠ Γεωργικής Γης Πρώτης Προτεραιότητας »

 

Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι αυστηρά αγροτικός με σκοπό την προστασία της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας και τη διατήρηση του φυσικού και αγροτικού τοπίου. Η διαφύλαξη της γεωργικής γης αποτελεί προτεραιότητα περιφερειακής και εθνικής σημασίας.

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

Γεωργικές αποθήκες

Θερμοκήπια

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έως 3 ισοδυνάμων ζώων , τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για απαιτούμενες αποστάσεις από οικισμούς , οδούς και λοιπά σημεία ενδιαφέροντος

Μεταποιητικές δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από γεωργικές

πρώτες ύλες

Δεξαμενές

Αντλητικές εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής

Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/Β’/2008) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ΑΠΕ.

Όροι και περιορισμοί δόμησης: Όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 10 στρέμματα. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 25.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄/85) Π.Δ., χωρίς παρεκκλίσεις (προτείνεται παρέκκλιση 4 στρεμμάτων). Για τη δόμηση κάθε κτίσματος απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας ΝΕΧΩΠ. Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

B. Στο άρθρο 1 παρ. Β.4.2 ,  σελίδα 4001 του ΦΕΚ, «Β.4.2. ΠΕΠ Απλής Γεωργικής Γης»

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις των ημιορεινών και ορεινών Δ. Διαμερισμάτων του Δήμου. Η επιθυμητή χρήση αυτής της ζώνης είναι κατ’ αρχήν γεωργική, ωστόσο επιτρέπονται ορισμένες χρήσεις που κρίνονται απαραίτητες στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπερκείμενων επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη και πολυτομεακή προσέγγιση στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Επιτρεπόμενες χρήσεις:

Γεωργικές αποθήκες

Γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια

Κατοικία

Θερμοκήπια

Κτηνοτροφικές μονάδες

Μεταποιητικές δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες Δεξαμενές

Αντλητικές εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής

Πολιτιστικά και θρησκευτικά κτίρια

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες)

Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/Β’/2008) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ΑΠΕ.

Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

Όροι και περιορισμοί δόμησης: Όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 6 στρέμματα. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 25.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄/85) Π.Δ., χωρίς παρεκκλίσεις (προτείνεται παρέκκλιση 4 στρεμμάτων). Για τη δόμηση κάθε κτίσματος απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας ΝΕΧΩΠ. Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

 

 

Γ. Στο άρθρο 1 παρ. Β.1.7 ,  σελίδα 3999 του ΦΕΚ, «ΠΕΠΔ Οδικών αξόνων»

Ο χαρακτήρας της περιοχής αυτής είναι ο έλεγχος της δόμησης κατά μήκος του οδικού δικτύου. Όροι και περιορισμοί δόμησης Ισχύουν οι περιορισμοί για τη γραμμή δόμησης σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169/Α΄/ 1998), σύμφωνα με τους οποίους:

— Στο πρωτεύον Επαρχιακό οδικό Δίκτυο και σε εκτός σχεδίου περιοχές: Απαγορεύεται κάθε δόμηση εντός Ζώνης 20 μ. εκατέρωθεν των αξόνων των οδών. — Στο υπόλοιπο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο και σε εκτός σχεδίου περιοχές: Απαγορεύεται κάθε δόμηση εντός Ζώνης 15 μ. από τον άξονα της οδού

— Σε περιοχές εντός ορίων οικισμών στο πρωτεύον και δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο απαγορεύεται κάθε δόμηση εντός ζώνης 3μ. από το όριο της οδού και στο δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο, εάν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή σε ικανό μήκος διατηρείται αυτή, διαφορετικά απαγορεύεται η κάθε δόμηση εντός ζώνης 3 μ. από τα όρια της οδού

— Με το Ν. 4178/2013 στο άρθρο 51 παρ. 11α . να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη  η  χορήγηση  έγκρισης  δόμησης  και  άδειας  δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και Απλής Γεωργικής Γης εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών.

Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω(κατά παρέκκλιση αρτιότητα 2 στρεμμάτων λόγω μικρού κλήρου των ιδιοκτησιών). Οι επιτρεπόμενες χρήσεις να ισχύουν όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987 και ειδικότερα στο άρθρο 5 επιτρέπονται:

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.

3. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης.

4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης.

5. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης.

6. Πρατήρια βενζίνης -  υγραερίου.

7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.

8. Γραφεία.

9. Εστιατόρια.

10. Αναψυκτήρια.

11. Χώροι συνάθροισης κοινού.

12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

13. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

14. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα"

15. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

16.Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/Β’/2008) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ΑΠΕ.

17. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014)

18. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

 


Δ. Στο άρθρο 1 παρ. Β.4.3 ,  σελίδα 4001 του ΦΕΚ  Β.4.3 ΠΕΠ Δασών, Δασικών και Αναδασωτέων εκτάσεων

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το (δασικό) χαρακτήρα τους σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Ν. 998/79 «Περί δασών» και Ν. 3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»).

Επιτρεπόμενες χρήσεις, όροι και περιορισμοί Δόμησης.

Στα δάση, τις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση πλην αυτής που συναρτάται με τη δασική λειτουργία. Επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτισμάτων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον μόνο για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας, αρχαιολογίας, επιστημονικής έρευνας και για λόγους προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ.

Πλέον των κανονιστικών ρυθμίσεων, στις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα προτείνονται εκεί όπου απαιτείται:

Έργα τεχνητής αναδάσωσης και προστασίας της βλάστησης, στις περιοχές όπου δεν αναμένεται φυσική αναγέννηση.

Δασοτεχνικά έργα για την προστασία του δάσους και της βλάστησης, όπου απαιτείται.

Έργα δασικής οδοποιίας.

Δημιουργία νέων αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση των υπαρχόντων. Απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων και καθαρισμός χώρων για την αποφυγή δημιουργίας εστίας πυρκαγιάς.

Υποδομές πυρόσβεσης (π.χ. κρουνοί, δεξαμενές κ.λπ.).

Ειδικά στις αναδασωτέες περιοχές προτείνονται επιπλέον:

Αναδασώσεις στις περιοχές όπου απαιτείται και που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί φυσική αναγέννηση, συνοδευόμενες από κατάλληλα αντιδιαβρωτικά έργα, για την προστασία των νέων μελών από πλημμυρικά φαινόμενα. Συντήρηση υπαρχόντων αντιπυρικών ζωνών και δημιουργία νέων όπου απαιτείται.

 

Πλέον αυτών στις περιοχές που λαμβάνουν πράξη αποχαρακτηρισμού ή τροποποιούνται μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών οι επιτρεπόμενες χρήσεις να ορίζονται όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. Β.4.2 ,  σελίδα 4001 του ΦΕΚ, «Β.4.2. ΠΕΠ Απλής Γεωργικής Γης» και ειδικότερα:

1.Γεωργικές αποθήκες

2.Γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια

3.Κατοικία

4.Θερμοκήπια

5.Κτηνοτροφικές μονάδες

6.Μεταποιητικές δραστηριότητες με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες

7.Δεξαμενές

8.Αντλητικές εγκαταστάσεις

9.Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής

10.Πολιτιστικά και θρησκευτικά κτίρια

11.Αθλητικές εγκαταστάσεις

12.Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες)

13.Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/Β’/2008) και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις ΑΠΕ.

14. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

Όροι και περιορισμοί δόμησης: Όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 6 στρέμματα. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 25.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄/85) Π.Δ., χωρίς παρεκκλίσεις (προτείνεται παρέκκλιση 4 στρεμμάτων). Για τη δόμηση κάθε κτίσματος απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας ΝΕΧΩΠ. Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

                   

Ε. Στο άρθρο 2 παρ. Β. ,  σελίδα 4009 του ΦΕΚ, «Β. Χρήσεις Γης»

Περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας: Στις περιοχές στις οποίες προτείνεται χρήση γενικής κατοικίας επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 του Προεδρικού διατάγματος 23/2/1987 «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων γης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166/Δ΄/1987). Και ειδικότερα:

1. Κατοικία.

2. Ξενοδοχεία μέχρι 50 κλινών και ξενώνες.

3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).

4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

5. Κτίρια εκπαίδευσης.

6. Εστιατόρια.

7. Αναψυκτήρια.

8. Θρησκευτικοί χώροι.

9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

12. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

13. Γήπεδα στάθμευσης, Κτίρια Στάθμευσης, βάση του άρθρου 3 του ΠΔ/23-2-87(ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987)

14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων πρατηρίων βενζίνης και λοιπών καυσίμων (στερεών, υγρών, αερίων), συνεργείων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων (συνεργεία, φανοποιεία κ.λπ.), πλυντηρίων αυτοκινήτων, σιδηρουργείων (σιδηρές κατασκευές, αλουμινίου κ.λπ.) ξυλουργεία (επεξεργασία ξύλου, στιλβωτήρια επίπλων, κ.λπ.), εγκαταστάσεων εμπορευματικών μεταφορών, εμπορικών εκθέσεων και εκθεσιακών κέντρων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ.  Στο άρθρο 5, παρ. Α.10 , σελίδα 4034 του ΦΕΚ , Ο καθορισμός των αρχαιολογικών χώρων και των ζωνών προστασίας τους καθώς και οι απαιτούμενες εγκρίσεις ρυθμίζονται από το N. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/ Α΄/2002) όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ρυθμίσεις που γίνονται με το Γ.Π.Σ. στις περιοχές αυτές ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ρυθμίσεις του ΥΠ.ΠΟ. αντικαθίστανται ως εξής:

 «Ο καθορισμός των αρχαιολογικών χώρων και των ζωνών προστασίας τους καθώς και οι απαιτούμενες εγκρίσεις ρυθμίζονται από το N. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/ Α΄/2002) όπως εκάστοτε ισχύει. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το (δασικό) χαρακτήρα τους σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Ν. 998/79 «Περί δασών» και Ν. 3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»).Οι ρυθμίσεις που γίνονται με το Γ.Π.Σ. στις περιοχές αυτές ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ρυθμίσεις του ΥΠ.ΠΟ καθώς και του Δασαρχείου.»

 

 

Μουζάκι     21/02/2019

 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

                                           

ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ