ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩΚΕ-5ΘΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                            Μουζάκι, 30/04/2014
Αρ.πρωτ. : 7994

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ
Ο Δήμαρχος Μουζακίου
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)
γ) την αριθμ.  60/2014   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μουζακίου, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις τ.κ. Καναλίων και Λαζαρίνας
δ) την αριθμ.  83/2014   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Μουζακίου, για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις τ.κ. Καναλίων και Λαζαρίνας

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων των τοπικών κοινοτήτων Μαγούλας και Μαγουλίτσας, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο στο Μουζάκι , στις  12 Μαϊου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ.-12.00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81).

Τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια είναι τα κάτωθι:

•    3,250 στρέμματα στη θέση «Λυγαριές 488» της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων
•    21,50 στρέμματα στη θέση «Πουλιανίτικα 12Α» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    21,50 στρέμματα στη θέση «Πουλιανίτικα 12Β» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    21,50 στρέμματα στη θέση «Πουλιανίτικα 12Γ » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    21,50 στρέμματα στη θέση «Πουλιανίτικα 12Δ » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    2,88 στρέμματα στη θέση «Παλαιοχώρι 253 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    4,043 στρέμματα στη θέση «Παλαιοχώρι 271 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    3 στρέμματα στη θέση «Αμπέλια 347 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    4,195 στρέμματα στη θέση «Ιωνία 439 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    1,43 στρέμματα στη θέση «Ιωνία 450 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    3,80 στρέμματα στη θέση «Πουλιανίτικα 3» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    15,477 στρέμματα στη θέση «Κλούρια 29» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
•    1,175 στρέμματα στη θέση «Αμπέλια 335» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας και
•    14,804 στρέμματα στη θέση «Σχολικό 107Β» της Τοπικής Κοινότητας ΛαζαρίναςΗ Επιτροπή Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) θα ενεργήσει στη δημοπρασία με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους:


Άρθρο 1ο
Η διάρκεια της μίσθωσης όλων των ανωτέρω αγροτεμαχίων ορίζεται σε  τέσσερα (4) έτη.
Άρθρο 2ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης κτλ σε ποσοστό ίσο προς το 10% του οριζομένου ως ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς ήτοι:

    8,13 € για το αγροτεμάχιο 3,250 στρεμμάτων στη θέση «Λυγαριές 488» της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων
    45,15 € για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Α» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    45,15 € για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Β» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    45,15 € για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Γ » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    45,15 € για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Δ » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    6,05 € για το αγροτεμάχιο 2,88 στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοχώρι 253 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    8,49 € για το αγροτεμάχιο 4,043 στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοχώρι 271 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    6,3 € για το αγροτεμάχιο 3 στρεμμάτων στη θέση «Αμπέλια 347 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    8,81 € για το αγροτεμάχιο 4,195 στρεμμάτων στη θέση «Ιωνία 439 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    3,00 € για το αγροτεμάχιο 1,43 στρεμμάτων στη θέση «Ιωνία 450 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    7,98 € για το αγροτεμάχιο 3,80 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 3» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    32,50 € για το αγροτεμάχιο 15,477 στρεμμάτων στη θέση «Κλούρια 29» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    2,47 € για το αγροτεμάχιο 1,175 στρεμμάτων στη θέση «Αμπέλια 335» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας και
    31,08 € για το αγροτεμάχιο 14,804 στρεμμάτων στη θέση «Σχολικό 107Β» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας

Άρθρο 3ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
Άρθρο 4ο
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά  τον τελευταίο πλειοδότη, κάθε τεμαχίου.                                     
Άρθρο 5ο
Ο τελευταίος πλειοδότης κάθε τεμαχίου υποχρεούται να παρουσιάσει στην επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα Πρακτικά της Δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης κάθε τεμαχίου δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης λόγω μη έγκρισης των Πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 7ο
Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των:
    είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 3,250 στρεμμάτων στη θέση «Λυγαριές 488» της Τοπικής Κοινότητας Καναλίων
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Α» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Β» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Γ » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 21,50 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 12Δ » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 2,88 στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοχώρι 253 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 4,043 στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοχώρι 271 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 3 στρεμμάτων στη θέση «Αμπέλια 347 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 4,195 στρεμμάτων στη θέση «Ιωνία 439 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 1,43 στρεμμάτων στη θέση «Ιωνία 450 » της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 3,80 στρεμμάτων στη θέση «Πουλιανίτικα 3» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 15,477 στρεμμάτων στη θέση «Κλούρια 29» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 1,175 στρεμμάτων στη θέση «Αμπέλια 335» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας και
    είκοσι ένα (21) ευρώ ανά στρέμμα για το αγροτεμάχιο 14,804 στρεμμάτων στη θέση «Σχολικό 107Β» της Τοπικής Κοινότητας Λαζαρίνας
Άρθρο 8ο
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία (1) δόση την πρώτη (1) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στην καθοριζομένη ημερομηνία θα ακολουθείται η διαδικασία της έξωσης.
Άρθρο 9ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ταυτόχρονα ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι επιβαρύνονται με την τυχόν αρνητική διαφορά της τιμής που θα προκύψει μεταξύ της αρχικής δημοπρασίας και της επαναληπτικής.
Άρθρο 10ο
Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ο τελευταίος πλειοδότης ,πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ,ίση με το 10% της αξίας του μισθώματος που θα επιτευχθεί ,για το κατάστημα (μίσθωμα που επιτεύχθηκε ........ Χ .............στρέμ.= ......... Χ 1 έτος =........... Χ10%=............ ευρώ).
Άρθρο 11ο
Ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή του αγροτεμαχίου ,ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή σε λύση της σύμβασης χωρίς σοβαρό λόγο.
Άρθρο 12ο
Η σύμβαση μεταξύ Δήμου και μισθωτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από τα κατά νόμο  αρμόδια όργανα.
Άρθρο 13ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του αγροτεμαχίου που μίσθωσε, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να το διατηρεί σε καλή κατάσταση ,διαφορετικά ευθύνεται για κάθε αποζημίωση.
Άρθρο 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το αγροτεμάχιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 15ο
Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του αγροτεμαχίου από τον μισθωτή.
Άρθρο 16ο
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία σε δημότες που είναι χρεοφειλέτες του Δήμου Μουζακίου από οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 17ο
Στη δημοπρασία επιτρέπεται να λάβουν μέρος μόνο κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Καναλίων και Λαζαρίνας.
Άρθρο 18ο
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα,  στις  23 Μαϊου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.-11.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) και έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου Μουζακίου.
Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία θα αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 3 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.-11.00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.
Άρθρο 19ο
Τα ανωτέρω αγροτεμάχια είναι μισθωμένα μέχρι σήμερα και δεν είναι απαραίτητα στην Κτηνοτροφία.
Άρθρο 20ο
Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή.
Άρθρο 21ο
Η Οικονομική Επιτροπή αναθέτει στον Πρόεδρο αυτής και Δήμαρχο Μουζακίου την εξουσιοδότηση για τη σύνταξη και υπογραφή της Σύμβασης.
Άρθρο 22ο
Η διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων Καναλίων και Λαζαρίνας.


Ο Δήμαρχος