ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

Ο Δήμος Μουζακίου
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία με τίτλο ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και περιλαμβάνει :
-    Σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων – ηλεκτρονικού υλικού
-    Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ
-    Σχεδιασμό και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών – προθηκών – ηλεκτρονικής διαφήμισης
-    Σχεδιασμό ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου
-    Συμμετοχή σε εκθέσεις – ημερίδες - εκδηλώσεις
όπως ακριβώς περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μουζακίου (Καραϊσκάκη 1, 43060 Μουζάκι, Καρδίτσας), τη Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και από ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Η υπηρεσία έχει συνολική διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και συνολικό προϋπολογισμό 43.788,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (35.600,00 Ευρώ προ ΦΠΑ 23%).   
Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με το ποσό των 24.920,00€ και από τον Δήμο Μουζακίου με το ποσό των 18.868,00€.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί), όλα τα νομικά πρόσωπα καθώς και οι συνεταιρισμοί, ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών με τους περιορισμούς του άρθρου 8 της Απόφασης 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείτε η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που θα καλύπτει το 2,00% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, ήτοι 712,00€ (ευρώ) και ισχύς τουλάχιστον 90 ημερών, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διάθεση των Τευχών της Διακήρυξης γίνεται από το Δημαρχείο Μουζακίου (τηλ. 2445350134) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορά (στην περίπτωση αυτή όμως ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της). Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο της υπηρεσίας.
Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.mouzaki.gr.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ