ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                             Μουζάκι , 21/10/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                             Αρ. πρωτ. 18373
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΚΑΤΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

Ο Δήμαρχος Μουζακίου Ν. Καρδίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις:
? Του Ν. 2286/95 «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».
? Τις υπ' αρίθμ. 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ. 185Β) και 26625/31-5-93 (Φ.Ε.Κ. 404Β) Αποφάσεις του Υπουργού
Εσωτερικών περί του "Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”
? Του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 15.313,50 € που
περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
1) Προμήθεια ενός γραφείου εργασίας 1.80x0.90 m.
2) Προμήθεια μιας συρταροθήκης τροχήλατης.
3) Προμήθεια μιας τροχήλατης καρέκλας εργασίας.
4) Προμήθεια μιας βιβλιοθήκης 0.80x0.80 m.
5) Προμήθεια δύο καθισμάτων επισκέπτη.
6) Προμήθεια εβδομήντα πέντε καθισμάτων συνεδριακού τύπου.
7) Προμήθεια ενός επίπλου βήματος (αναλόγιο).
8) Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος μικροφωνικής και οπτικοακουστικής
εγκατάστασης.
9) Προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
10) Προμήθεια ενός πολυμηχανήματος.
11) Προμήθεια ενός συστήματος πυρασφάλειας.
Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31/10/14 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, α) όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί), β) όλα τα νομικά
πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), γ) συνεταιρισμοί και δ) ενώσεις προμηθευτών.
Στοιχεία της παρούσας διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα γραφεία του Δήμου
Μουζακίου (τηλ: 24453/50134 υπόψη κα Κωνσταντάκη Ελένη) έως την 31/10/14 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.μ.
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μουζακίου Ν. Καρδίτσας, Τ.Κ 43060 - Μουζάκι
Η προθεσμία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσφορές ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ήτοι 622,50 €).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

 

ΚΑΤΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΕΔΩ