ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΕΛΑΝΘΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μουζάκι, 2/2/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                            Aρ.πρωτ.:1292
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                           ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΕΛΑΝΘΗΣ
Ο Δήμαρχος Μουζακίου
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) την αριθ.   334/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων
δ) την αριθ. 8/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της τοπ. κοιν. Γελάνθης,   η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακιου, στις 18 Φεβρουαρίου 2015,ημέρα Tετάρτη και  ώρα 10.00π.μ.-11.00π.μ.  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) .

Τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια είναι τα κάτωθι:

1.    Αγροτεμάχιο Νο 1 στη θέση «ΓΥΦΤΙΚΑ» έκταση  4.000 τμ οριζόμενο γύρω με Χαντούμη Αριστοτέλη και δύο δρόμους.
2.    Αγροτεμάχιο Νο 5 στη θέση «ΓΥΦΤΙΚΑ» έκταση 13.000 τμ οριζόμενο γύρω με Παπαϊωάννου Γεώργιο, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
3.    Αγροτεμάχιο Νο 40 στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» έκταση 13.000 τμ οριζόμενο γύρω με Σύρρου Καλλιόπη, Ανδρέου Απόστολο, στραγγιστικό κανάλι και δρόμο
4.    Αγροτεμάχιο Νο 76 στη θέση «ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΕΣ» έκταση 6.300 τμ οριζόμενο γύρω με Τρίμμη Προκόπιο, Αργύρη Ιωάννη, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
5.    Αγροτεμάχιο Νο 167 στη θέση «ΚΑΜΑΡΕΣ» έκταση 1.000 τμ οριζόμενο με Μάνη Προκόπιο, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
6.    Αγροτεμάχιο Νο 172 στη θέση «ΚΑΜΑΡΕΣ» έκταση 1.000 τμ οριζόμενο γύρω με Μάνη Προκόπιο, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
7.    Αγροτεμάχιο Νο 237 στη θέση «ΛΟΥΡΙΔΕΣ» έκταση 10.000 τμ οριζόμενο γύρω με Τσιούμα Πηνελόπη, Κακάμη Χρήστο, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
8.    Αγροτεμάχιο Νο 251 στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» έκταση 8.500 τμ οριζόμενο γύρω με Βασίλειο Τρίμμη, βοσκήσιμη έκταση, αύλακα και δρόμο.
9.    Αγροτεμάχιο Νο 342 στη θέση «ΜΠΑΚΕΣ» έκταση 1.000 τμ οριζόμενο γύρω με Μανίκα Αθηνά, Χαντούμη Ευθύμιο, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
10.    Αγροτεμάχιο Νο 430 στη θέση «ΓΙΩΡΓΙΑ» έκταση 1.350 τμ οριζόμενο γύρω με Παπαδημητρίου Βενετία, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
11.    Αγροτεμάχιο Νο 460 στη θέση «ΠΑΤΟΥΛΙ» έκταση 500 τμ οριζόμενο γύρω με Κωνσταντή Ιωάννη, Γκόλια Ευσταθία, δρόμο και στραγγιστικό κανάλι.
με πλειοδοτική φανερή δημοπρασία, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί με περίληψη διακήρυξης του Δημάρχου,  ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81.
Β. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, για την ανάδειξη των εκμισθωτών των ανωτέρω αγροτεμαχίων σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 θα ενεργήσει τη δημοπρασία ,ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθούν με τη διακήρυξη του Δημάρχου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διάρκεια εκμίσθωσης
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε (05) χρόνια, αρχομένης από το έτος 2015 και λήξη την 31-12-2019.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  &  δικαιολογητικά
Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται μόνο κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Γελάνθης .
Οι συμμετέχοντας για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Εγγύηση  συμμετοχής  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο -7- της παρούσης απόφασης.
2.    Βεβαίωση  από  την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  περί  μη  οφειλής  του συμμετέχοντος.
3.    Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος.
4.    Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ.

Εγγυητής :  1. Βεβαίωση  από  την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  περί  μη  οφειλής .
2. Βεβαίωση από τη ΔΕΥΑ του Δήμου περί μη οφειλής.
3.  Βεβαίωση περί μη οφειλής από το αρμόδιο ΤΟΕΒ.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Εξουσιοδότηση  προσώπου  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του  διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Αποκλεισμός στο διαγωνισμό
Αποκλείονται  από  την  δημοπρασία  οι  οφειλέτες  του  Δήμου  και  όσοι  δεν προσκομίσουν κατά την διενέργεια την δημοπρασίας τα προαναφερόμενα στο άρθρο -3- δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κατώτατο  όριο  της  πρώτης  προσφοράς
Κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  λάβει  μέρος  στην  δημοπρασία  για  ένα  ή περισσότερα αγροτεμάχια.
Το κατώτατο όριο προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ανά αγροτεμάχιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι ένα ευρώ (21,00€) ανά στρέμμα.

Κάθε επόμενη προσφορά θα είναι τουλάχιστον κατά δύο (2€) ευρώ μεγαλύτερη της προηγούμενης σε ακέραιες μονάδες.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηση συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ή  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% του οριζόμενου ελάχιστου  ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ανά αγροτεμάχιο ή συνολικά για τα αγροτεμάχια που πρόκειται να συμμετάσχει.
Στην εγγυητική θα πρέπει να αναγράφεται: «για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας ……………….. με αριθ. τεμ…………»
(και αναφέρονται τα τεμάχια για τα οποία θα δώσει προσφορά ο συμμετέχων στη δημοπρασία)

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου κατόπιν περίληψης διακήρυξης του Δημάρχου στην οποία θα καθορίζονται η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.
Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας που ορίζεται από τη διακήρυξη εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή η επίδοση προσφορών.
Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για  τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δε δέσμευση μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
Για την έγκριση των πρακτικών θα αποφασίσει στη συνέχεια το αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, όργανο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού
Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας  του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, υποβάλλεται στην αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή του Δήμου σε -48- ώρες από την ώρα που θα τελειώσει ο διαγωνισμός.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού από την αρμόδια     επιτροπή δημοπρασιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί υπό της διακηρύξεως του Δημάρχου στον ίδιο τόπο εφ΄ όσον την πρώτη φορά αποβεί άγονη, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι δημότες του Δήμου. Σε περίπτωση που και αυτή τη φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί υπό της διακηρύξεως του Δημάρχου, στον ίδιο τόπο και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οποιοιδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Δικαίωμα  αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.
Από την ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί η πράξη της Διοικητικής Αρχής στον τελευταίο πλειοδότη η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Εγγύηση τήρησης όρων  σύμβασης
Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση και να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου -7-, ο τελευταίος πλειοδότης ,πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% της αξίας του ετήσιου μισθώματος που θα επιτευχθεί ,για το αγροτεμάχιο.
Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συμψηφιστεί με τα μισθώματα ή άλλες οφειλές.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Προθεσμία καταβολής μισθώματος
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μία (1) δόση την πρώτη (1) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος στην καθοριζομένη ημερομηνία θα ακολουθείται η διαδικασία της έξωσης.

ΑΡΘΡΟ  16ο
Υποχρεώσεις  μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας  αυτό  απέναντι  σε  κάθε  καταπάτηση,  διαφορετικά  ευθύνεται  σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Λήξη  μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Αναμίσθωση  –  Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή  αναμίσθωση,  ή  υπεκμίσθωση  του  μισθίου  από  τον  μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Γενικές Διατάξεις
Για ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στη διακήρυξη αυτή, ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 270/1981 «Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών των Δήμων και των Κοινοτήτων», καθώς και οι όμοιες  των Ν.3463/2006 ,Ν.3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Ευθύνη  Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την οποιαδήποτε κατάσταση του μισθίου καθώς συμπεραίνεται ότι έχει προηγουμένως λάβει γνώση αυτής. Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Τέλος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Έξοδα
Τα έξοδα των κηρυκείων, της σύνταξης της μισθωτηρίου σύμβασης και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Δημοσίευση  Διακήρυξης
Η διακήρυξη  του Δημάρχου θα  δημοσιευθεί  τουλάχιστον  δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου καθώς και της Τοπικής Κοινότητας Γελάνθης.
Επίσης θα δημοσιευθεί και σε όλα τα καταστήματα και καφενεία της Τοπικής Κοινότητας για να λάβουν ποιο εύκολα γνώση οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι αυτής.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ