ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΕΔΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/609%CE%A4%CE%A9%CE%9A%CE%95-%CE%950%CE%9A

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)
4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
ΜΕΤΡΟ 41 Στρατηγικές τοπικής Ανάπτυξης
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013"
με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

MOYZAKI 5520/6-5-2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύττει ότι την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 185621. και πρόκειται για έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 16.503,16€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 45.719,09€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
γ) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 73.157,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
δ) κατηγορία ΚΡΑΣΠΕΔΑ, με προϋπολογισμό 10.448,90€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
ε) κατηγορία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, με προϋπολογισμό 13.162,90€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
στ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 137.480,52€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 296.471,80 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 365.925,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου (Καραϊσκάκη 1, 43060 - Μουζάκι), μέχρι τις 21/05/2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2445350139, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ανυφαντής Θωμάς.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν σε Κ/ΞΙΑ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ κατηγορίας Α1 και άνω, για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατηγορίας Α1 και άνω και για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κατηγορίας Α2 και άνω.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή 5.950,00ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μουζακίου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.
Μουζάκι, 6/5/2015
Ο Δήμαρχος Μουζακίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ