ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Μουζάκι, 27/7/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                                 Aρ.πρωτ. 8678

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) την αριθμ. 267/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης της δημοτικής αγοράς και του περιβάλλοντος χώρου αυτής

δ) την αριθμ.139/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

ε) την αριθμ. 140/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση δικαιώματος χρήσης της δημοτικής αγοράς και του περιβάλλοντος χώρου αυτής για το χρονικό διάστημα από 01-09-2017 μέχρι 07-09-2017, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου, στις 14 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.-11.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους:

Άρθρο 1ο:

Η δημοπρασία θα γίνει με προσωπικές προσφορές από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και όχι από αντιπρόσωπο τους. Κάθε ενδιαφερόμενος θα εμφανίζεται με αξιόχρεο εγγυητή και οι δύο δε, θα είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο.

Άρθρο 2ο:

Οι χώροι όπου θα διεξαχθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη είναι :

Ο προαύλιος χώρος του Πυροσβεστικού Σταθμού (Στο χώρο από την οικία του κ. Γούλα – Δημοτικό Δρόμο – τοιχίο Πυροσβεστικής και σε απόσταση 33 μέτρων προς το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς με αντίστοιχο πλάτος 21,50 μ. εμβαδού 709,50 τ.μ.). Ο στεγασμένος χώρος της Δημοτικής Αγοράς O χώρος μεταξύ λούνα παρκ και καταστημάτων Καραβίδα – Μαυρομμάτη Το τμήμα του δρόμου από το ύψος του καταστήματος Φωτίου μέχρι το ύψος της οικίας Πλίτση Το τμήμα του δρόμου από την ψησταριά Γκαραβέλα μέχρι την οικία Πλίτση και γωνία Κωστάκη έως το κατάστημα Λάππα Ο χώρος μπροστά από τα καταστήματα, από τη γωνία καταστήματος Μπαϊράμη μέχρι το κατάστημα Παπαρίζου και από την Εθνική Τράπεζα μέχρι το κατάστημα Σέμπρου.

Άρθρο 3ο:

Α. Στον προαύλιο χώρο του Πυροσβεστικού Σταθμού θα εγκατασταθούν :

Στο χώρο από την οικία του κ. Γούλα-δημοτικό δρόμο-τοιχίο Πυροσβεστικής και σε απόσταση 33 μέτρων προς το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς με αντίστοιχο πλάτος 21,50 μ. εμβαδού 709,50 τ.μ. θα αναπτυχθεί το Λούνα Πάρκ, από τη γωνία του καταστήματος κ. Αργύρη, τοιχίο Πυροσβεστικής και δημοτικού δρόμου θα τοποθετηθεί η μπαλαρίνα, με οριζόμενο μίσθωμα 3.000,00 ευρώ για τη χρονική περίοδο από 01.09.2017 έως 07.09.2017. Σε περίπτωση στενότητας χώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τμήμα παραποταμίως. Πέραν της περιόδου αυτής ο πλειοδότης οφείλει να εγκαταλείψει το χώρο και σε αντίθετη περίπτωση παραμονής του θα επιβαρύνεται για κάθε μέρα με το ποσό των 150,00 ευρώ. Στο χώρο μεταξύ Λούνα Παρκ και καταστημάτων Καραβίδα-Μαυρομμάτη θα δημιουργηθεί πεζόδρομος πλάτους 2,50 μ. από 01.09.2017 έως 07.09.2017. Το υπόλοιπο τμήμα του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου της αγοράς θα τον εκμεταλλευτούν με τραπεζοκαθίσματα οι παραπάνω ιδιοκτήτες των καταστημάτων από 01.09.2017 έως 07.09.2017.

Β. Στον στεγασμένο χώρο εντός της Δημοτικής Αγοράς, να εγκατασταθούν μικροπωλητές με μίσθωμα 40,00 ευρώ για 4 τ.μ. (35,00 € για τον χώρο και 5,00 € για την κατανάλωση ρεύματος που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος) και για κάθε επί πλέον τ.μ. θα καταβάλλεται το ποσό των 5,00 €. Ανάλογα με το αντικείμενό τους θα εγκατασταθούν σε ένα από τα τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα.

Γ. Η χρήση του πεζοδρομίου μετά του οδοστρώματος από κατάστημα Φωτίου έως οικία Πλίτση, για καταστήματα σίτισης [ψησταριές κλπ] για εκθέτες με χαλβά ή ζαχαρώδη είδη και καντίνες από την δεξιά πλευρά του ιδίου δρόμου από 01.09.2017 έως 07.09.2017.

Δ. Ο χώρος μπροστά από τα καταστήματα από τη γωνία καταστήματος Μπαϊράμη μέχρι το κατάστημα Παπαρίζου και από την Εθνική Τράπεζα μέχρι το κατάστημα Σέμπρου, θα χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τα παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μίσθωμα 80,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως 07.09.2017.

Ε. Στο τμήμα του δρόμου από το ύψος του καταστήματος SUPER MARKET Kωστάκη μέχρι το ύψος του καταστήματος Λάππα θα εγκατασταθούν οι έμποροι και παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Η τοποθέτηση των πάγκων θα γίνει και από τις δύο πλευρές του δρόμου, ώστε να υπάρχει διάδρομος δύο μέτρων για την διέλευση των πεζών.

Άρθρο 4ο:

Η εγκατάσταση του Λούνα Πάρκ μπορεί να γίνεται τρείς (3) ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας της εμποροπανήγυρης και η λειτουργία του θα αρχίζει την 01.09.2017 έως 07.09.2017. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα λειτουργίας του.

Άρθρο 5ο:

Ο πλειοδότης του Λούνα Πάρκ πέραν της περιόδου της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης από 01.09.2017 έως 07.09.2017 οφείλει να εγκαταλείψει το χώρο και σε αντίθετη περίπτωση παραμονής του θα επιβαρύνεται για κάθε μέρα με το ποσό των 150,00 ευρώ.

Άρθρο 6ο:

Για την ηλεκτροδότηση του Λούνα Παρκ ο πλειοδότης οφείλει να καταθέσει συμβόλαιο παροχής ρεύματος στη Δ.Ε.Η. Καρδίτσας με δική του επιβάρυνση.

Άρθρο 7ο:

Δεν επιτρέπεται εγκατάσταση Λούνα Πάρκ, διάφορα τυχερά ή τεχνικά παιγνίδια και καντίνες με πρόχειρο φαγητό τις ημέρες της εμποροπανήγυρης έξω από τους καθορισμένους χώρους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ.

Άρθρο 8ο:

Η τιμή εκκίνησης για την μίσθωση των χώρων της Δημοτικής Αγοράς καθορίζεται ως εξής:

Για τον προαύλιο χώρο του πυροσβεστικού σταθμού

α. Για το Λουνα -Πάρκ με τα διάφορα παιγνίδια στο ποσό των 3.000,00 ευρώ και από 01.09.2017 έως 07.09.2017.

β. Για το τμήμα του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου μπροστά από τα καταστήματα Μαυρομμάτη και Καραβίδα (που θα τον εκμεταλλευτούν με τραπεζοκαθίσματα οι παραπάνω ιδιοκτήτες των καταστημάτων) με μίσθωμα 80,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως 07.09.2017.

γ. για τα ανεξάρτητα παιγνίδια στο ποσό των 80 ευρώ έκαστο και από 01.09.2017 έως 07.09.2017.

Για το στεγασμένο χώρο της Δημοτικής Αγοράς στα 40 ευρώγια κάθε πάγκο μέχρι 4 τ.μ.. Για κάθε επί πλέον τ.μ. θα καταβάλλεται το ποσό των 5 ευρώ.

3.Για το τμήμα του δρόμου από το ύψος του καταστήματος Φωτίου έως οικία Πλίτση:

α) για καταστήματα σίτισης [ψησταριές κλπ] θα καταβάλλεται το ποσό των στα 80,00 € για 4 τ.μ. και για κάθε επιπλέον τ.μ. θα καταβάλλεται το ποσό των 5,00 ευρώ.

β) για καταστήματα με χαλβά ή ζαχαρώδη είδη και καντίνες από την δεξιά πλευρά του ιδίου δρόμου θα καταβάλλεται το ποσό των 40,00 ευρώ για 4 τ.μ. και για κάθε επιπλέον τ.μ. θα καταβάλλεται το ποσό των 5,00 ευρώ.

4.Για τον χώρο μπροστά από τα καταστήματα από τη γωνία καταστήματος Μπαϊράμη μέχρι το κατάστημα Παπαρίζου και από την Εθνική Τράπεζα μέχρι το κατάστημα Σέμπρου, που θα χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τα παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μίσθωμα 80,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως 07.09.2017.

Άρθρο 9ο:

Το μίσθωμα για κάθε χώρο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου αμέσως μετά τη λήξη της δημοπρασίας και όχι μετά τη λήξη της εμποροπανήγυρης .

Άρθρο10ο:

Όποιος καταλάβει χώρο αυθαίρετα είτε εντός είτε εκτός των προκαθορισμένων χώρων θα πληρώνει αμέσως πρόστιμο 150 ευρώ, μαζί και το χαρτόσημο και με τη συνδρομή των Αστυνομικών Οργάνων θα εκδιώκεται από το χώρο της Δημοτικής Αγοράς.

Άρθρο 11ο:

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μισθωμένου χώρου σε οποιανδήποτε και ο παραβάτης θα αποβάλλεται από το χώρο της Δημοτικής Αγοράς με τη συνδρομή των Αστυνομικών Οργάνων χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεως.

Άρθρο 12ο:

Όλοι οι μισθωτές είναι υπεύθυνοι πριν αποχωρήσουν να καθαρίσουν τους χώρους τους. Οι παραβάτες θα πληρώνουν αμέσως πρόστιμο 30 ευρώ.

Άρθρο 13ο:

Η διάρκεια της μίσθωσης του προαυλίου χώρου του Πυροσβεστικού Σταθμού, του στεγασμένου χώρου της Δημοτικής Αγοράς και του τμήματος του δρόμου από το ύψος του καταστήματος Φωτίου μέχρι την οικία Πλίτση αρχίζει από τις 01.09.2017 και λήγει στις 07.09.2017.

Άρθρο 14ο:

Αρμόδιος για την παρακολούθηση της λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Καλλιώρας Θωμάς.

Άρθρο 15ο:

Στο τμήμα του δρόμου από την ψησταριά Φωτίου μέχρι την οικία Πλίτση και γωνία Κωστάκη έως το κατάστημα Λάππα να απαγορευθεί η διέλευση των οχημάτων κατά τις ημέρες της εμποροπανήγυρης. Υπεύθυνος για την πεζοδρόμηση των οδών αυτών θα είναι το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου από ώρας 21.00 μ.μ. έως 03.00 πρωϊνής.

΄Αρθρο 16ο:

Την ευθύνη των όρων τήρησης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής διατηρεί η ίδια η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 17ο:

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα νόμιμο δικαίωμα από τη μη έγκριση των πρακτικών από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Επίσης δεν επιτρέπεται καμία ελάττωση του μισθώματος ή αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Άρθρο 18ο:

Για τους εκμισθωτές των χώρων της Δημοτικής Αγοράς κατά τη διάρκεια της ετήσιας εμποροπανήγυρης ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε φορέας ή αρμόδιο όργανο πραγματοποιήσει έλεγχο για τις άδειες των μικροπωλητών, λειτουργίας Λούνα -Παρκ και της άσκησης τυχερών ή τεχνικών παιγνιδιών.

Άρθρο 19ο:

Η διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Άρθρο 20ο :

Ο τελευταίος πλειοδότης θα καταβάλλει το μίσθωμα εξ ολοκλήρου σε μετρητά στην οικονομική Υπηρεσία ή σε επιταγή με λήξη την ίδια μέρα.

Άρθρο 21ο :

Για τη νόμιμη λειτουργία του Λούνα Παρκ ο τελευταίος πλειοδότης απαιτείται να εκδόσει τη σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα παρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκου κ.λ.π.), σύμφωνα με το Π.Δ. 12/2005 – ΦΕΚ 10/Α/18-1-2005 Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου).

Άρθρο 22ο :

Στην περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει συμφωνητικό ή αρνηθεί την καταβολή του μισθώματος η επαναληπτική Δημοπρασία θα ξεκινήσει με τιμή εκκίνησης 3.000,00 €. Οι συμμετέχοντες για τον χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την εγκατάσταση του λούνα πάρκ, θα καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή σε ποσοστό ίσο με το 10% του οριζομένου ως ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο ) ήτοι:

ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 000,00*10%.

Η εγγύηση θα αποδειχθεί με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τραπέζης ή Γραμματίου του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων που θα δηλώνεται ότι ο εκδότης παραιτείται από την ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.

Η επιτροπή του διαγωνισμού, δεν θα παραλάβει μετρητά.

Άρθρο 23ο :

Σε περίπτωση που η δημοπρασία κηρυχτεί άγονη ή υπάρξει αδυναμία ανάδειξης πλειοδότη για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα (δηλαδή στις 21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.-11.00π.μ.) και σε περίπτωση που πάλι κηρυχτεί άγονη ή υπάρξει αδυναμία ανάδειξης πλειοδότη θε επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα (δηλαδή στις 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.-11.00π.μ.) .

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 24453-50113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ