Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης επί της κεντρικής οδού οικισμού Οξυάς (θέση δημοτικό σχολείο)

 

 

                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

                                                              Μουζάκι    26-06-2018

 

                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 5318

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤA ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης επί της κεντρικής οδού οικισμού Οξυάς (θέση δημοτικό σχολείο)», εκτιμώμενης αξίας 14.774,19 € (πλέον Φ.Π.Α.)

 

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μουζακίου, Διεύθυνση: Γ. Καραϊσκάκη - Μουζάκι, Τ.Κ.: 43060, Τηλέφωνο: 2445043243 Fax: 2445049002, email: dimos@mouzaki.gr, url: www.mouzaki.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Νικολάου Γρηγόριος, τηλ.: 2445350122.

2.    Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην
ιστοσελίδα: www.mouzaki.gr → Εφημερίδα → Προκηρύξεις και διαγωνισμοί.

3.    Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4.    Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

5.    Κωδικός CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες).

6.    Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία - Καρδίτσα, Τρίκαλα).

7.    Τίτλος έργου: Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης επί της κεντρικής οδού οικισμού Οξυάς (θέση δημοτικό σχολείο), Κατηγορίες έργου: Οδοποιία και Οικοδομικά, Προϋπολογισμός έργου: 18.320,00€ (14.774,19€ ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. και απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24% 3.545,81€).

8.    Η σύμβαση αναλύεται σε εργασίες οδοποιία 11.304,49€ και οικοδομικά 3.467,24€ (ποσά εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), αναθεώρηση 2,46€ και Φ.Π.Α. 3.545,81€.

9.    Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

10.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

11.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιία και Οικοδομικά, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό  που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ε) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για την αντίστοιχη κατηγορία έργου. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 295,48€ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 23-02-2019.

12.  Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

13.  Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

14.  Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

15.  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).

16.  Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Ιουλίου
2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00.

17.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, είτε με κατάθεση τους στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή, είτε με κατάθεση
τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Οδός Γ. Καραϊσκάκη, Πόλη Μουζάκι, Τ.Κ
43060).

18.  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η αποσφράγιση θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα Μουζακίου, αμέσως μετά την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών παρουσία
των ενδιαφερομένων.

19.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.

20.  Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ παλ. ετών και τακτικά έσοδα σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.1.018.

21.  Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

22.  Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

 

 

                                                                                 

                                                                                                                                            Ο Δήμαρχος

 

 

                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ