Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Μουζακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΝΕΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΕΡΓΟ:

 

 

«Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Μουζακίου»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

 

Κ.Α. 60-7336.013

 

 

 

Α.Μ.:

01/17

 

 

CPV:

45214100 01

 

        Α.Π.: 5647

          

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΝΕΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ[iii]

 

διακηρύσσει

 

την με ανοικτή συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

«Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Μουζακίου»

 

Εκτιμώμενης αξίας  7.661,29 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.),

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

 

καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.[i]               Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής.

[ii]               Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.

[iii]              Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.