Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Μουζάκι: 05/02/2019

Α.Π: 1128

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ΜΕΤΡΟ 4 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»» του ΠΑΑ 2014-2020 Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου»

Ο Δικαιούχος Δήμος Μουζακίου διακηρύττει ότι, την ογδόη (8η) του μηνός Μαρτίου του έτους

2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. (ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών) θα διεξαχθεί με

τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ηλεκτρονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή

αναδόχου της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Μαρτίου 2019, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου» συντίθεται από τις

ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 743.162,32 ΕΥΡΩ (δαπάνη

εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006119645 και πρόκειται για

το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Παμίσου Δήμου Μουζακίου».

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της Α.Μ: 07/17 μελέτης του Δήμου Μουζακίου,

ανέρχεται στο ποσό των 764.384,61 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 947.836,92 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης

www.promitheus.gov.gr, με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 80176, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου:

www.mouzaki.gr → Εφημερίδα → Προκηρύξεις και διαγωνισμοί

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β’

κάτω των ορίων του Ν. 4412/16.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μουζακίου, Διεύθυνση: Γ. Καραϊσκάκη - Μουζάκι, Τ.Κ.: 43060, Τηλέφωνο:

2445043243 Fax: 2445049002, email: dimos@mouzaki.gr, url: www.mouzaki.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για

πληροφορίες: Καλλιάρα Φωτεινή, τηλ.: 2445350125.

2/3

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

3. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

4. Κωδικός CPV: 45233120-6 (Έργα Οδοποιίας).

5. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία - Καρδίτσα, Τρίκαλα).

6. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οδοποιίας, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 15.287,69 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Μουζακίου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

8. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

9. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

10. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).

12. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 270 (διακόσιες εβδομήντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

14. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

15. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210027.

16. Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.3 του άρθρου 4 της διακήρυξης.

3/3

17. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Μουζάκι, 05/02/2019

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ