ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ : ΜΕΛΙΣΣΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                           Μουζάκι, 05-03-2019

Αρ.πρωτ. : 2010

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ : ΜΕΛΙΣΣΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ».

Ο Δήμαρχος Μουζακίου

Έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/30-06-2006).
 • Το άρθρο 253 του Π.Δ. 410/1995 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων.
 • Το Π.Δ. 270/11-03-81 (ΦΕΚ 77 Α΄/30-03-81) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Το αριθμ. 1/2019 Πρακτικό Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πευκοφύτου, με την οποία προτείνει τη μίσθωση της δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πευκοφύτου.
 • Την αριθμ. 375/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, για την έγκριση υλοποίησης του έργου κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού, ισχυός 2,45 mw στη θέση : Μελίσσι της Τ.Κ. Πευκοφύτου.
 • Την αριθμ. 32/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, για την εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση : Μελίσσι του Δήμου Μουζακίου.
 • Την αριθμ. 35/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στη θέση : Μελίσσι της Τ.Κ. Πευκοφύτου».

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 4.096 τ.μ. η οποία βρίσκεται στη θέση : Μελίσσι της Τοπικής Κοινότητας Πευκοφύτου του Δήμου Μουζακίου.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) την 15-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.-13:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1- Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική.

Άρθρο 2 - Περιγραφή του ακινήτου

Συνολικό Εμβαδόν Δημοτικής Έκτασης: 4.096 τ.μ. η οποία βρίσκεται στη θέση Μελίσσι της Τοπικής Κοινότητας Πευκοφύτου του Δήμου Μουζακίου.

Άρθρο 3 - Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 4 - Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) ετησίως.

Άρθρο 5 - Δικαιολογητικά - Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που ενδιαφέρονται για την εγκατάσταση κατασκευής υδροηλεκτρικών έργων.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.
 • Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή 600,00 ευρώ.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη υποβολής αίτησης για την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη δημοπρασία.
 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δε χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το δήμο, ο συμμετέχων οφείλει με υπεύθυνη δήλωσή του να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Με τη δήλωσή του θα δεσμεύεται εγγράφως ότι δε συντρέχει στο πρόσωπό του ή στην εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροσωπεί, κανένα κώλυμα συμμετοχής με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δε μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δε διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Άρθρο 6 - Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Ανακοίνωση περί της έκδοσης της απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

Άρθρο 7 - Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης

 1. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον αναδειχθέντα Ανάδοχο, που καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας :
  • Απόδειξη πληρωμής της δημοσιευμένης διακήρυξης σε μία εφημερίδα όπως αυτή αναγράφεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.
 2. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσκομίσει τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
 3. Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και πριν τη συμπλήρωση ενός έτους η σύμβαση καταγγελθεί ή ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επιστρέφεται σ' αυτόν το μέρος του ποσού που προκατέβαλε και αντιστοιχεί για τη μη μισθωμένη περίοδο. Καταπίπτει, όμως, η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφόσον από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.
 4. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δημοπρασία ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).
 6. Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων :

α)Σε περίπτωση μη τελικής λήψης εκ μέρους της εταιρείας της άδειας λειτουργίας του έργου από τις νόμιμες αρχές το οποίο θα γνωστοποιηθεί στο Δήμο με σχετικά έγγραφα των νόμιμων αρχών η σύμβαση λύεται εφόσον ο μισθωτής καταβάλλει τα μισθώματα και τις υποχρεώσεις που τυχόν οφείλει ως εκείνη την ημέρα.

β)Σε περίπτωση λόγων ανωτέρας βίας (πόλεμος, φυσικές καταστροφές), πτώχευσης ή θέση σε ειδική εκκαθάριση της εταιρείας, τα οποία θα προκύπτουν από επίσημα έγγραφα που θα κατατεθούν στο Δήμο από το μισθωτή, η σύμβαση λύεται χωρίς ειδικές διατυπώσεις εφόσον ο μισθωτής καταβάλλει τα μισθώματα και τις υποχρεώσεις που τυχόν οφείλει ως εκείνη την ημέρα.

Άρθρο 8 - Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών. Ως χρόνος έναρξης καταβολής του μισθώματος ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς καμία άλλη όχλησή του να παραδώσει το μίσθιο με πρωτόκολλο στον Δήμο Μουζακίου στην κατάσταση που αυτό (μίσθιο) θα ευρεθεί.

Παράταση μίσθωσης μπορεί να γίνει εφ’ όσον συναινέσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα.

Άρθρο 9 - Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα είναι ετήσιο και θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις στο τέλος του κάθε εξαμήνου. Έναρξη ημερομηνίας χρόνου μίσθωσης προς υπολογισμό καταβολής του μισθώματος είναι η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η καταβολή αυτή του μισθώματος δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, οφείλεται ανεξάρτητα από την συνεχή ή εποχιακή λειτουργία του μισθίου και της μερικής ή ολικής εκμετάλλευσής του.

Το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος σύμφωνα με το ύψος του πληθωρισμού.

Ο μισθωτής θα βαρύνετε με την καταβολή των δημοσίων φόρων και τελών σε σχέση με το μίσθιο.

Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του πλειοδότη προς το δήμο θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων, επιβαρυνόμενες και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Άρθρο 10 - Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 11 - Υποχρεώσεις μισθωτή - Δήμου

Ο χώρος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση «Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στη θέση Μελίσσι της Τ.Κ. Πευκοφύτου του Δήμου Μουζακίου». Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται χωρίς την άδεια του Δήμου Μουζακίου.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια παραγωγής για το εν θέματι έργο.

Ο επενδυτής υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Το έργο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του δεν θα παρακωλύει την άρδευση των κτημάτων και την ύδρευση των κατάντη οικισμών.

Ο Δήμος θα παρέχει την άδεια στον επενδυτή να κατασκευάσει τα απαραίτητα έργα υδροληψίας για τις ανάγκες του υδροηλεκτρικού έργου.  

Ο Δήμος δε φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

Ο πλειοδότης για όσο χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης, κάνει χρήση του χώρου, οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση για τη χρήση, ποσό ίσο με το μίσθωμα της σύμβασης που έληξε. Ο πλειοδότης τον όρο αυτό αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτείται δε του δικαιώματος προσφυγής του στο δικαστήριο για επίλυση τυχόν διαφωνίας ή και μείωσης των ποσών αυτών.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί σε βελτίωση του αρδευτικού αύλακα κοντά στην περιοχή εγκατάστασης με απαραίτητη προϋπόθεση την εξασφάλιση της άρδευσης στις περιοχές «Νησιά» Πευκοφύτου και «Τρυγόνα» Δρακότρυπας.

Ο μισθωτής κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, μία (1) θέση εργασίας, να αναλάβει να τη καλύψει από άτομο που θα υποδειχθεί από τη Τ.Κ. Πευκοφύτου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Άρθρο 12 - Άλλοι όροι

 • Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται :

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

 • Τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 13 - Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί αν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης την 22-03-2019 και ώρα 12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο Μουζακίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν :

 • το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
 • μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,
 • μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 14 - Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Ν. Καρδίτσας.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 15 - Πληροφορίες

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2445350113.

Ο Δήμαρχος