ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΘΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Μουζάκι  08-5-17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Αρ. Πρωτ:5275

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας Υλικών άρδευσης Δ.Ε Ιθώμης

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών άρδευσης Δ.Ε Ιθώμης, που θα καλύψουν τις αρδευτικές υδροληψίες της Δ.Ε Ιθώμης .

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 12-05-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ