ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: 6ΣΤΗΩΚΕ-Ω5Ν
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/10/2017
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ