ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: ΨΦΣΧΩΚΕ-Η6Λ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/12/2018
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ