ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: 7Ζ8ΘΩΚΕ-ΓΒ8
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΙΣ/10/2018
Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Είδος Πράξης: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ