Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 Μουζάκι 07/10/ 2011

Σχολική Επιτροπή                                                                      ΑΠ: 3

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μουζακίου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου  

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Φροξυλιά Βάιο  Πρόεδρο Σ.Ε.
  2. Παπασωτηρίου Σοφία, Αντιπρόεδρο Σ.Ε.
  3. Στεφανή Θωμά, μέλος
  4. Κωνσταντάκη Ελευθέριο, μέλος
  5. Πλακιά Φωτεινή, μέλος
  6. Γκαραβέλα Δημήτριο, μέλος
  7. Σανίδα Δημήτριο, μέλος
  8. Κωστόπουλο Σπυρίδωνα, μέλος
  9. Πάτα Δημήτριο, μέλος

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 12η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

 

· Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου»

· Αποδοχή επιχορήγησης σχολικής επιτροπής

· Ενημέρωση για ζητήματα καθαριστριών των σχολικών μονάδων.

· Έγκριση έναρξης τραπεζικού λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου».

· Υποχρεώσεις προς τρίτους

· Κυλικεία

· Κατασκευή σφραγίδων -αγορά βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί το ΝΠΔΔ

Ο Πρόεδρος

Βάιος Φροξυλιάς

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο

2. κ. Αντιδήμαρχο