ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 276 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Σε εκτέλεση της αριθ. 21 / 2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου που Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική , φανερή και προφορική και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, στις 26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ έως 12.00 μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Για να γίνει κάποιος δεκτός πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης κ.τλ. ποσού 36,00 ευρώ και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη. Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) μηνιαίως. Για να γίνει δεκτή προσφορά συμπεριλαμβανομένης της πρώτης και των επομένων πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δύο ευρώ (2,00€) κατ΄ελάχιστον Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 02.Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στον ίδιο χώρο τις ίδιες ώρες. Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθεί από τον μισθωτή Μουζάκι 14 Αυγούστου 2019 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΑ