Μελέτη: Σύνταξη Πίνακα υλοτομίας της συστάδας του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ Ανθοχωρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 43060 Μουζάκι
Τηλ: 24453 50106
FAX: 2445350120
Μουζάκι: 04/10/2019
Αρ. Πρωτ: 7058
ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ο Δήμος Μουζακίου ανακοινώνει ότι η κα Νικολέτα Κρύου Δασολόγος Μελετητής, υπέβαλλε το Α.Π: 6700/23-09-2019 αίτημα προς τον Δήμο μας στο οποίο αναφέρει ότι το μελετητικό γραφείο της, έχει εκπονήσει την μελέτη «Σύνταξη Πίνακα υλοτομίας της συστάδας 2α του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ Ανθοχωρίου» και θέλει να την παραχωρήσει δωρεάν στο Δήμο Μουζακίου.   Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί εντός προθεσμίας ενός μήνα από την δημοσίευση της παρούσας στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του Δήμου Μουζακίου, να υποβάλλει τις τυχόν παρατηρήσεις του επί της μελέτης.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ