Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στον ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.

THIREOS

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Μουζάκι 19-03-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ MOYZAKIOY

Ταχ.Δ/νση : Καραϊσκάκη 1

Τ.Κ. : 43060

ΑΡΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ταμπάκου Μαρία

Τηλέφωνο : 2445-350111

ΦΑΞ: 2445-350110

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  036/2020

 

ΘΕΜΑ : Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στον ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.

 

                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν

2. Την αριθμ.15840/156612/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας “Έγκριση της αριθμ.146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ.129/2010(ΦΕΚ222/τ.Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει,” (ΦΕΚ4788/Β/2018)

3. Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του» (ΦΕΚ 55/Α)

4. Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19» (ΦΕΚ 64/Α)

5. Την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

6. Την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ8000/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

7. Το αριθμ.18926/18-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0ΞΒ) έγγραφο του ΥΠΕΣ

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, σε συνδυασμό με την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού

9. Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων

10. Την ανάγκη προάσπισης και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος

 

Αποφασίζουμε

 

Α) Τον καθορισμό του αριθμού των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στις υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας, στο 1/3 του αριθμού των εκάστοτε υπηρετούντων υπαλλήλων, μη υπολογιζόμενων αυτών που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια ειδικού σκοπού ή άλλου είδους άδεια)

Από τον ανωτέρω καθορισμό δύναται να εξαιρούνται κατά την κρίση των υπευθύνων, ως κατωτέρω, οι οργανικές μονάδες του Δήμου Μουζακίου καθώς και υπάλληλοι των οποίων οι αρμοδιότητες συνδέονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού.

Β) Τον ορισμό των Αντιδημάρχων ως υπευθύνων για τον καθορισμό των υπαλλήλων των Γραφείων τους που θα εργάζονται εκ περιτροπής καθώς και για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της εν λόγω εργασίας

Γ) Τον ορισμό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ως υπευθύνου για τον καθορισμό των υπαλλήλων της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου που θα εργάζονται εκ περιτροπής καθώς και για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της εν λόγω εργασίας.

Δ) Τον ορισμό των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Μουζακίου ως υπευθύνων για τον καθορισμό των υπαλλήλων των υπηρεσιών τους που θα εργάζονται εκ περιτροπής καθώς και για τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος της εν λόγω εργασίας.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Δήμου και των Αυτοτελών Τμημάτων ενημερώνουν τον Δήμαρχο και τους Χωρικούς Αντιδημάρχους, εφόσον έχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες στις Δημοτικές Ενότητες, για τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται εκ περιτροπής, τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται εξ αποστάσεως και για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τους εργαζομένους που συνδέονται με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης

Ε) Τον ορισμό των ως άνω υπευθύνων για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται, όπου είναι εφικτή, ανάλογα με την φύση των αντικειμένων της υπηρεσίας η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

ΣΤ) Τον ορισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής,  ως αρμόδιο τμήμα για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Ζ) Την αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Μουζακίου, μέχρι την άρση των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού. Οι πολίτες δύναται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους και να λαμβάνουν τις απαντήσεις τους με τον ίδιο τρόπο.

Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία και προκαθορισμένης συνάντησης.

Σε κάθε περίπτωση στους χώρους εργασίας πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. με ελάχιστη απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων τα δύο μέτρα.

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Δήμου Μουζακίου, θα προσδιορίζουν τις εργασίες που θα εκτελούνται κατά προτεραιότητα, θα καθορίζουν τα καθήκοντα που θα ασκούν οι υφιστάμενοί τους κατά την έκτακτη αυτή λειτουργία και θα παρέχουν σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο.

Ο Δήμος Μουζακίου σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των φορέων έχει προβλέψει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας δεδομένων και η απόφαση αυτή δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών και ισχύει μέχρι την άρση των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ