πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Tρίμηνη απασχόληση)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

Μουζάκι   28-05-2020

Αριθ. Πρωτ.: 3986

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Tρίμηνη απασχόληση)

 

Ο Δήμος Μουζακίου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 77/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΨ5ΔΩΚΕ-Γ72), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών  αναγκών(πυροπροστασία) , με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

 

 

Εργάτης

 γενικών καθηκόντων

(ΥΕ)

 

12

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

                                                           

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Μουζακίου (Δ/νση: Καραϊσκάκη 1-ΤΚ 43060 ,Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την  ανάρτησή  της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Πληροφορίες κ. Τσιρογιάννης ,τηλ. επικοινωνίας 24453- 50119.    

           

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                      ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΣΤΑΘΗΣ