Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Μουζάκι 27 - 01- 2011

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 1286

Πληροφορίες: Μούντζια Ουρανία

τηλ. 24453-50136

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

3.Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

Έδρες τους

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1. Ενημέρωση σχετικά με το κλείσιμο των Δημοσίων Υπηρεσιών Δ.Ο.Υ, Ι.Κ.Α. Μουζακίου και ΕΛ.ΤΑ. Φαναρίου.

Εισηγητής:Δήμαρχος

2. Εξέταση αίτησης της ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ, σχετικά με παράκαμψη Ριζοβουνίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της Π.Α.Δ.Υ.Θ Α.Ε, για τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχειριστικής ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας

Εισηγητής: Στεφανής Θωμάς.

4. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Υποδομές Λαζαρίνας».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Δρακότρυπας».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χωματερών Δήμου Μουζακίου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αθλητικού Πάρκου Γελάνθης».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση - Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Λαζαρίνας».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία Υποδομών και διαμόρφωση μονοπατιών και διαδρόμων στα Δημοτικά Δάση Μουζακίου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Μουζακίου (έδρα)».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού Κοτιανίδη Μουζακίου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Υποδομών Δημοτικών Διαμερισμάτων».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Παλαιοχωρίου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου «Τοπικού προγράμματος ορεινών περιοχών Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Νότιας Λάρισας του Ε.Π. Κ.Π. LEADER».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση Φαναρίου»

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Παλαιοχωρίου».

Εισηγητής:Μηνίτσιος Αντώνιος

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μουζακίου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου ΕΠΑΛ Μουζακίου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

20.Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της υδραυλικής μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Δ. Δήμου Μουζακίου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύνταξης της δασικής μελέτης «Κατασκευή μονοπατιού από τη θέση Αη-Λια μέχρι και Παλαιόκαστρο Δ.Δ. Ελληνοκάστρου».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Τ.Δ. Λαζαρίνας».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος.

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση Υποδομών Γελάνθης»

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος.

24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων «Ρέμα ΜΗΛΙΟΥ» δ.δ. Πορτής»

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος.

25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων και ραμπών προσπέλασης ΑμεΑ στο Μουζάκι».

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

26. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Παλαιοχωρίου»

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος.

27. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μουζακίου στο Ο.Τ. 19

Εισηγητής:Μηνίτσιος Αντώνιος

28. Παραχώρηση του πέτρινου και του γειτονικού λυόμενου κτιρίου του Παλαιού Δασαρχείου προς το Δήμο.

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

29. Έγκριση Ισολογισμού 2009 της ΔΗ.Κ.Ε.Μ..

Εισηγητής: Καλαμπαλίκης Θωμάς

30. Συγκρότηση επιτροπής έγκρισης δικαιούχων χορηγίας του Νεοπτόλεμου Δήμου της Τ.Κ. Καναλίων της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης.

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

31. Περί αίτησης των Σοφογιάννη Αφροδίτης και Σοφογιάννη Αναστασίας σχετικά με τη σύνταξη Διορθωτικής Πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. Γ 146 Α.

Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος

32. Ρύθμιση αρδευτικών υδάτων περιόδου 2011.

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

33 Προγραμματισμός προσλήψεων υδρονομέων έτους 2011

Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

34. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση

Εισηγητής:Δήμαρχος

35.Έναρξη λειτουργίας της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και ορισμού υπαλλήλου απέναντι στην τράπεζα για συγκεκριμένες συναλλαγές.

Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

36.Παράταση μισθώματος καταστημάτων αριθμ. 4,5,1,36,24,25,7,14.

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

37. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ στις Δημοτικές ενότητες Ιθώμης και Παμίσου

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

38.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών οικ. έτους 2011.

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

39. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το οικ. έτος 2011.

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

40. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για το έτος 2011.

Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

41. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για σφράγιση και εκτέλεση Διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων του Δήμου.

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

42. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2011.

Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

43. Πρόωρη λύση της μίσθωσης του οικήματος στο οποίο στεγάζεται ο Αστυνομικός Σταθμός Αγναντερού.

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

44.Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Κρανέας.

Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης

45. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

46. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π.

Εισηγητής:Κωνσταντάκος Σωκράτης

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κοινοποίηση:

1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Φροξυλιάς Βάϊος

4) κ. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων Μουζακίου