Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου την 18-4-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                              Μουζάκι   14 Απριλίου 2011
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο
4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο 
5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο 
6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο
7. Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 18η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Έκθεση εσόδων και εξόδων Α΄ τριμήνου 2011 του δήμου Μουζακίου
• Περί εξέτασης ένστασης σχετικά με την «Ανάδειξη Τεχνικού Συμβούλου για το έργο Αποχέτευση ακαθάρτων Μουζακίου - Μαυρομματίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου»
• Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μαυρομματίου»
• Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Αθλητικές εγκαταστάσεις»
• Περί επανάληψης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στο δήμο μας».
• Περί καθορισμού όρων μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στον Ελληνόπυργο.
• Έγκριση Πρακτικών εκμίσθωσης βοσκοτόπου στη θέση Γαλαζονέρι Τ.Κ. Καναλίων
• Περί επανάληψης του Διαγωνισμού για την εκμίσθωση Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Φαναρίου

Ο Δήμαρχος

 


Γεώργιος Κωτσός