ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 19-12-2018, ΩΡΑ 19:00 ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  14/12/2018

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτ: 10198

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

                                                                   Έδρες τους     

                                                                                                       

     Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/1987, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

6.

Περί συγκρότησης  επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

7.

Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή χρεών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Απολογισμό της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2017

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Απολογισμό της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2017

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

14.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων έτους 2018 για την προμήθεια καυσίμων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

15.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων έτους 2018 για την προμήθεια τροφίμων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

16.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

17.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 4ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού του έργου "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ"  Α.Μ. 43/2010

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

 

              Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                               ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίηση:

1) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

2) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                        

3) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου