Συνεδριαση ΔΣ 27-7-2009

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 - 7 - 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27-7-2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ (Άρθρο 97 παρ. 6 του Νόμου 3463/2006)

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συζήτησης θεμάτων Ε.Η.Δ.

163

Εγκρίθηκε η συζήτηση θεμάτων Ε.Η.Δ.

1

Έγκριση αρχιτεκτονικού σχεδίου της διαμόρφωσης των πεζοδρομίων στην οδό Δημοκρατίας.

164

Εγκρίθηκε το αρχιτεκτονικό σχέδιο της διαμόρφωσης των πεζοδρομίων στην οδό Δημοκρατίας.

2

Εξέταση αίτησης του Τσιβόλα Κων/νου κατοίκου Μαυρομματίου.

165

Έγινε δεκτή η αίτηση του δημότη.

3

Εξέταση αίτησης του Τριάντου Τρύφωνα κατοίκου Μαγουλίτσας.

166

Έγινε δεκτή η αίτηση του δημότη.

4

Διαφημιστική προβολή του Δήμου Μουζακίου στο ένθετο ¨Διακοπές¨ της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.

167

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στη διαφημιστική προβολή.

5

Έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των δύο θέσεων: α)από θέση ¨Καστανιά¨ έως οικία Κων/νου Τσιούντσιουρα και β) Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στο Δ.Δ. Ανθοχωρίου Δήμου Μουζακίου.

168

Εγκρίθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των δύο θέσεων στο Τ.Δ. Ανθοχωρίου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Αντιμετώπιση πυρκαγιών.

169

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τις πυρκαγιές.

2

Συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.

170

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.

3

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μουζακίου και ΔΕΥΑΜ.

171

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μουζακίου και ΔΕΥΑΜ.

4

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μουζακίου και Δήμου Ιθώμης.

172

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μουζακίου και Δήμου Ιθώμης.

5

Απευθείας ανάθεση στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΑ Α.Ε.) υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2008-2009 – Αποδοχή Χρηματοδότησης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

173

Εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝΚΑ Α.Ε.) υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους περιόδου 2008-2009 – Αποδοχή Χρηματοδότησης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6

΄Εγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση εισόδων Μουζακίου».

174

Εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση εισόδων Μουζακίου».

7

΄Εγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αγροτική οδοποιϊα».

175

Εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αγροτική οδοποιϊα».

8

Αποδοχή πίστωσης και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Μουζακίου».

176

Έγινε η αποδοχή πίστωσης και εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Μουζακίου».

9

Έγκριση απολογισμού Πολιτιστικού Οργανισμού οικον. έτους 2008 .

177

Εγκρίθηκε ο απολογισμός του Πολιτιστικού Οργανισμού οικον. έτους 2008 .

10

Έγκριση απολογισμού Αθλητικού Οργανισμού οικον. έτους 2008 .

178

Εγκρίθηκε ο απολογισμός του Αθλητικού Οργανισμού οικον. έτους 2008 .

11

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «αποκατάσταση χωματερών Δήμου Μουζακίου (ΑΜ 11/08)».

179

Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «αποκατάσταση χωματερών Δήμου Μουζακίου (ΑΜ 11/08)».

12

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «αποκατάσταση χωματερών Δήμου Μουζακίου (ΑΜ 35/07)».

180

Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «αποκατάσταση χωματερών Δήμου Μουζακίου (ΑΜ 35/07)».

13

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου«Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δρακότρυπας».

181

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

14

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού) του έργου «Υποδομές Λαζαρίνας».

182

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

15

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού) του έργου «Αποπεράτωση –Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Λαζαρίνας».

183

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

16

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Οδοποιϊα Μουζακίου (Έδρα)».

184

Εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

17

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Δ. Μουζακίου».

185

Εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

18

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή Κεντρικής Πλατείας Δ.Δ. Πορτής».

186

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

19

Έγκριση παραχώρησης χώρου στη ΔΗΚΕΜ για τη λειτουργία της Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

187

Εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου στη ΔΗΚΕΜ για τη λειτουργία της Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

20

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή αμαξιτού δρόμου Σερίφη-Παναγια Οξυάς».

188

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

21

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επίστρωση με πλάκες πεζοδρόμια Μαυρομματίου».

189

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

22

Παράταση προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη δρόμου από Μαρδάνη-Πάνου & Νικολάου-Κωνσταντή Μαυρομματίου».

190

Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη δρόμου από Μαρδάνη-Πάνου & Νικολάου-Κωνσταντή Μαυρομματίου».

23

Παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιούρα έως Γκινή  Μαυρομματίου».

191

Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλιούρα έως Γκινή  Μαυρομματίου».

24

Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τοιχείων (στη θέση Ιβάνη)».

192

Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τοιχείων (στη θέση Ιβάνη)».

25

Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 45/2003 απόφασης Δ.Σ. και παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου στη ΔΗΚΕΜ για τη ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨.

193

Έγινε αποδεκτή η ανάκληση της υπ΄αριθμ. 45/2003 απόφασης Δ.Σ. και παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου στη ΔΗΚΕΜ για τη ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨.

26

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009.

194

Έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009.

27

Εξέταση αίτησης του Τριανταφύλλου Τάσου.

195

Έγινε δεκτή η αίτηση του δημότη.

28

Εξέταση αίτησης του Ελευθ. Δημητρακοπούλου.

196

Έγινε δεκτή η αίτηση του δημότη.

29

Εξέταση αίτησης της Μαλάμως Παλαντζίδου.

197

Έγινε δεκτή η αίτηση του δημότη.

30

Εξέταση αίτησης της εταιρίας ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ.

198

Έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρίας.

31

Εξέταση αίτησης των Δημητρίου Γκαραβέλα του Στεφάνου και Δημητρίου Γκαραβέλα του Γεωργίου.

199

Έγινε δεκτή η αίτηση των Δημητρίου Γκαραβέλα του Στεφάνου και Δημητρίου Γκαραβέλα του Γεωργίου.

32

Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εργαστήριο επίπλων κ. Καραβίδα Κων/νου.

200

Εγκρίθηκε η μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το εργαστήριο επίπλων κ. Καραβίδα Κων/νου.

33

Εξέταση αίτησης της εταιρίας TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.

201

Έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρίας.

34

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Σήμανση αξιοθεάτων, μνημείων, μονοπατιών ορεινού όγκου Δήμου Μουζακίου ».

202

Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «Σήμανση αξιοθεάτων, μνημείων, μονοπατιών ορεινού όγκου Δήμου Μουζακίου».

35

Έγκριση του πρακτικού της ορισθείσας με την υπ΄αριθμ.136/2008 απόφαση του Δ.Σ.

203

Αποσύρθηκε το θέμα.

36

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

204

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος