Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την 23-3-2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        19 /3/ 2012

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.

2. Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο

3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο

7. Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 23η Μαρτίου  2012 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

1  Χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος της Καρύδα Φρειδερίκης .

2  Μετακίνηση τμήματος της Λαϊκής αγοράς Μουζακίου στο διαμορφωμένο χώρο παραπλεύρως ποταμού Παμίσου

3  Αποδοχή της απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης των έργων «Λιθεπίστρωση κεντρικού δρόμου οικισμού Φαναρίου» και «Ανάπλαση όψεων και αλλαγή χρήσης του κτιρίου του πνευματικού κέντρου οικισμού Καναλίων» και εξουσιοδότησης του Νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή σύμβασης με την ΟΤΔ του προγράμματος Leader.

4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» και υποβολής πρότασης στην αριθμ. 45 πρόσκληση του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός