Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την 30η Απριλίου 2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        26 /4/ 2012

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.

2. Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο

3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο

7. Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 30η Απριλίου  2012 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

1.    Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στον Πλατή Βασίλειο ΤΚ Αγναντερού

 

2.    Ρύθμιση αυθαιρέτων

 

3.    Υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013, άξονας προτεραιότητας 4, Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση ποιότητας ζωής στην περιφέρεια Θεσσαλίας, με κωδικό πρόσκλησης 56 για το έργο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ», φάση Β’, η οποία  περιλαμβάνει την ανάπλαση της πλατείας έμπροσθεν του Δημαρχείου.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός