ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μουζάκι  03/8/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ.162

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                       

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                               

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 09-8-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)     Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

2)     Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

3)     Περί  ψήφισης πιστώσεων.

4)     Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

5)     Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

.

 

 

 

 

                                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

                                                        Ρούσσα Ελένη