ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 18/10/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 22η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ (συμπλήρωση ΦΟΠ στη Τ.Κ. Κρανέας και Τ.Κ. Ριζοβουνίου).
2.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τη συμπλήρωση ΦΟΠ του Δήμου Μουζακίου (στη Τ.Κ. Μουζακίου – Τ.Κ. Παλαιοχωρίου – Τ.Κ. Αγίου Ακακίου) και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου
3.    Περί απόδοσης πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τ.Κ. Πορτής, Οξυάς, Λαζαρίνας, Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου.
4.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας, 1ης και 2ης επαναληπτικής αυτής, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαζαρίνας.
5.    Περί αποδοχής δωρεάς της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας μετοχών της ΠΑΔΥΘ Α.Ε.- έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης-εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μουζακίου για υπογραφή του.
6.    Περί διόρθωσης της αριθ. 179/2017 περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Μουζακίου (υπόθεση Μπαταγιάννης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με δ.τ. Βοσκοπούλα ΑΕΒΕ).
7.    Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου για αντίκρουση της από 05.10.2018 Αίτησης Θεραπείας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας του Μιχαήλ Ευθ. Βαρδούλη.
8.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική συνδρομή Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων του Δήμου Μουζακίου (υπόθεση προκαταρκτικής εξέτασης σε ποινική υπόθεση του Κων/νου Λυμπίκη κατά Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων του Δήμου Μουζακίου).
9.    Περί καθορισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση της «Προμήθειας μηχανημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μουζακίου».
10.    Περί καθορισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση της «Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Μουζακίου».
11.    Περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την υλοποίηση των α) «Προμήθειας μηχανημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μουζακίου» και β) «Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Μουζακίου», σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
12.    Περί συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για την υλοποίηση των α) «Προμήθειας μηχανημάτων έργων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μουζακίου» και β) «Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Μουζακίου», σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016.
13.    Περί αξιολόγησης προσφορών Τραπεζών προκειμένου ο Δήμος Μουζακίου να προβεί τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση.
14.    Περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018.
15.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος