ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 10/01/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 14η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Ριζοβουνίου.
2.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής της Κοινοπραξίας ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΗΛ. ΛΑΖΑΡΟΣ-Κ.ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.).
4.    Περί έγκρισης δαπάνης για προμήθεια ελαστικών (Απόφαση 5/2019 του Δημάρχου).
5.    Περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας πλατάνου στη Τ.Κ. Μουζακίου.
6.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη παροχή γνωμοδότησης επί της από 20.12.2018 Αίτησης-Δήλωσης της ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ έδρα Βατσουνιά.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος