ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 28/02/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 4η Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων, πληρωμή ταχυδρομικών τελών και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
2.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής του Κωνσταντίνου Χατζημανώλη).
3.    Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 άρθρ. 69α ν. 4270/2014 ως ισχύει».
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
5.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων μεταγραφής συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης σε κοινή χρήση που αφορούν το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας οδού της Τ.Κ. Οξυάς και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
6.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
7.    Περί εισήγησης για την αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μουζακίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016.
8.    Περί εισήγησης για την έναρξη λειτουργίας δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και καθορισμός τελών άρδευσης στη Τ.Κ. Ελληνοπύργου.
9.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τη προμήθεια τροφίμων έτους 2019.
10.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση “Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, στην θέση Μελίσσι της Τ.Κ. Πευκοφύτου.
11.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Κρανέας.
12.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαγούλας.
13.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 16 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου.
14.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγούλας, με σκοπό την εγκατάσταση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.
15.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ. Κ. Ριζοβουνίου.
16.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση Φ.Ο.Π. Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
17.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος