ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 05/04/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 9η Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή εξόδων μεταγραφής συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης σε κοινή χρήση που αφορούν το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας οδού της Τ.Κ. Οξυάς.
2.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας, 1ης και 2ης επαναληπτικής για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μαυρομματίου.
3.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για τη προμήθεια τροφίμων έτους 2019.
4.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου {υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων)}.
5.    Περί έγκρισης του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
6.    Περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Κρανέας.
7.    Περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαγούλας.
8.    Περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ. 16 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου.
9.    Περί καθορισμού τελών χρήσης σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (παρόχθια) από το έτος 2019 και εφεξής στη Τ.Κ. Φαναρίου.
10.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση ΦΟΠ Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
11.    Περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019 σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 τ. Β΄).
12.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος