ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 18/04/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 22η Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού των έργων 1)ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ, 2)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.
2.    Περί έγκρισης του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ».
3.    Περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ ηλεκτρονικής αποσφράγισης  οικονομικών προσφορών – διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (με συστημικό αριθμό 68559 (Τμήμα 2).
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».
5.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μαγούλας για εγκατάσταση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.
6.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας δώδεκα (12) ιστάμενων ατόμων πεύκης στη Τ.Κ. Μουζακίου.
7.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
8.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση ΦΟΠ (Τ.Κ. Λαζαρίνας) Δήμου Μουζακίου και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
9.    Περί έγκρισης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή πάγιων τελών δήλωσης ακινήτων του Δήμου Μουζακίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ορισμός υπόλογων υπαλλήλων.
10.    Περί έγκρισης έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2019
11.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος