ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 16/05/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 20η Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ εξόδων επέκτασης ΦΟΠ Δήμου Μουζακίου.
2.    Περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπόλογου για την πληρωμή πάγιου τέλους δήλωσης ακινήτων του Δήμου Μουζακίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
3.    Περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ».
4.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη κοπή και διάθεση χόρτων σε δημοτική έκταση στη Τ.Κ. Μαυρομματίου.

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος