Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED)»

ΑΔΑ: ΒΙΙ7ΩΚΕ-ΤΛΨ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι 26-05-2014

Αρ. Πρωτ.: 9857

Πληροφορίες : κ. Σπανός Αθανάσιος

Τηλέφωνο : 2445350124

FAX : 2445350120

e-mail : n.kroupis@mouzaki.gr

 

ΚΑΤΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

Ο Δήμος Μουζακίου

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED)».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μουζακίου (Καραϊσκάκη 1, 43060 Μουζάκι, Καρδίτσας), τη Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 και από ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Η προμήθεια έχει συνολική διάρκεια σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και συνολικό προϋπολογισμό 73.185,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (59.500,00 ευρώ προ ΦΠΑ 23%).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ «Πράσινο Ταμείο».

Η προμήθεια περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα τύπου “LED” εξοικονόμησης ενέργειας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Τα φωτιστικά τύπου “LED” μηδενίζουν τις εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και επιτυγχάνουν τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, εξοικονομώντας ενέργεια σε ποσοστό πάνω του 70%.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείτε η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.975,00€ (ευρώ) και ισχύς τουλάχιστον 5 μηνών, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάθεση των Τευχών της Διακήρυξης γίνεται από το Δημαρχείο Μουζακίου (τηλ. 2445350134) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορά (στην περίπτωση αυτή όμως ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της). Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Δήμος να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Τα έξοδα των δημοσιεύσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

Η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μουζακίου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.mouzaki.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ