ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Μουζάκι   2/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                            Αριθ. Πρωτ. :  20492
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητισμός-Πολιτισμός-Νεότητα», του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΜ. και των σχολικών  μονάδων του Δήμου Μουζακίου (Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης & Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης) για το οικ. έτος 2015 Ενδεικτικού προϋπολογισμού 254.594,23 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) για τα παρακάτω είδη:
•    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
•    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
•    BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 30η Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 08-01-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31-12-2015.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.
3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό
επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ισχύς προσφοράς τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου www.mouzaki.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.2445350116  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Κωτσός Γεώργιος