ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΕΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μουζάκι, 16-08-2017

Αριθμ. Πρωτ.: 9199

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΕΣ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ» με προϋπολογισμό 10.00,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 8.064,52 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών και απρόβλεπτα).

CPV: 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από την Τ.Υ. του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 24-08-2017 ημέρα Πέμπτη. Τα έγγραφα της σύμβασης αναρτώνται στο www.mouzaki.gr – Εφημερίδα – Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την αριθ. 179/2016 (ΦΕΚ 4327/Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2445350122, FAX επικοινωνίας: 2445350120, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Νικολάου Γρ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-08-2017 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 πμ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, ήτοι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).

Επίσης θα υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την απόφαση 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄3698).

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις Δημόσιες Συμβάσεις έργων είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιία και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για την αντίστοιχη κατηγορία έργου.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 161,29 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2016 ετών σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.1.045. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ