ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Μουζάκι  16/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                      Αριθ. Πρωτ. : 9354

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                         

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Ο Δήμαρχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ διακηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (CPV 34913000-0, 50100000-6), για το οικ. έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στη μέση μηνιαία τιμή λιανικής πώλησης ή με ποσοστό έκπτωσης επι τοις εκατό στο σύνολο του ποσού, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 68.200,00 € με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016 στις 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών τις 10:00 π.μ.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, με ισχύς τουλάχιστον 4 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, για όλα ή μέρος των υπό προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών του προϋπολογισμού. Δεν απαιτείτε εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΟΜΑΔΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ-78595

5.280,65 €

1.267,35 €

6.548,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ-101826

1.850,00 €

444,00 €

2.294,00 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ-48889

1.950,00 €

468,00 €

2.418,00 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΜΕ-78595

34.128,85 €

8.190,93 €

42.319,78 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΜΕ-101826

4.583,00 €

1.099,92 €

5.682,92 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΜΕ-48889

7.207,50 €

1.729,80 €

8.937,30 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

55.000,00 €

13.200,00 €

68.200,00 €

Η προμήθεια θα γίνεται στο συνεργείο όπου και θα πραγματοποιηθεί η υπηρεσία επισκευής και θα παραδίδεται τμηματικά η συνολικά σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών επισκευής των μηχανημάτων του Δήμου Μουζακίου.

Είναι δυνατή η τροποποίησης της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κ.Α. 30-6264.2.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, στο τηλέφωνο 2445350135-116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

                                                                                                           Κωτσός Γεώργιος